กสทช. ข่าวสดวันนี้ คนรายได้น้อยใช้เน็ตฟรี

ผู้มีรายได้น้อยได้เฮ ! กสทช. ให้ใช้เน็ตความเร็วสูง “ฟรี” 3 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้มีรายได้น้อยได้เฮ ! กสทช. ให้ใช้เน็ตความเร็วสูง “ฟรี” 3 ปี

ประเด็นน่าสนใจ

  • กสทช.ผู้มีรายได้น้อย ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “ฟรี” 3 ปี
  • กสทช. ระบุว่า โครงการนี้ กสทช.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
  • กสทช. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทราบพร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ ทางไปรษณีย์โดยผู้มีสิทธิจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับสิทธินำส่งกลับทางไปรษณีย์

กสทช. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “ฟรี” สู่ครัวเรือนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินมาตรการการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ เพื่อให้ครัวเรือนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ

ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอัตราความเร็ว 30/10 Mbps เป็นระยะเวลา 3ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง สำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ผ่านการค้าขายผ่านตลาดออนไลน์ รวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะนำไปสู่การการเพิ่มรายได้ในภาพรวมของพื้นที่ชายขอบ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนั้นสำนักงาน กสทช. ได้ขอรับข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยจากการะทรวงการคลัง และพบว่ามีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิจำนวน 394,904 ครัวเรือน

ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับทราบพร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี ไปทางไปรษณีย์โดยผู้มีสิทธิจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับสิทธินำส่งตู้ไปรษณีย์ ไม่ต้องติดแสตมป์มายังสำนักงาน กสทช.สำหรับประชาชนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 1200 Call center ของสำนักงาน กสทช.