น้ำมันกัญชา ยาหมอพื้นบ้าน เดชา ศิริภัทร

รับรองน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา เป็นยาหมอพื้นบ้าน

Home / ข่าวทั่วไป / รับรองน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา เป็นยาหมอพื้นบ้าน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
  • การพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา ตำรับน้ำมันของ นายเดชา ศิริภัทร ได้รับการรับรองให้เป็นตำรับยาของหมอพื้นบ้าน

กรมการแพทย์แผนไทยแจงระบบการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เผย รับรองตำรับยากัญชา อ.เดชา เป็นยาแผนไทยแล้ว

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีการขับเคลื่อนนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการด้านการปลูก และการผลิตตำรับยา

2. คณะกรรมการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร

3. คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

4. คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ด้านนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจที่แต่ละคณะรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับภารกิจนี้

ได้ดำเนินการจัดอบรมครู ก และบุคลากร ผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จำนวน 2,937 คน ทั่วทุกเขตสุขภาพ จะดำเนินการอบรมต่ออีก 2 รุ่นในปีนี้ นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีแผนการศึกษาวิจัยร่วมกับเครือข่ายชัดเจน

รวมถึงคณะกรรมการด้านการปลูกและการผลิตตำรับยาได้มีการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน

สำหรับการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา มียื่นขอรับการพิจารณาทั้งสิ้น 68 ตำรับ ทั้งนี้คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้ดำเนินการพิจารณาตำรับยาของหมอพื้นบ้านที่ส่งเข้ามาแล้ว 2 ครั้ง

รวมจำนวนตำรับยาที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาทั้งสิ้น 9 ตำรับ ผ่านความเห็นชอบ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดย 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันของนายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป