กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ข่าวสดวันนี้ บ้านพักโฮมสเตย์ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว

ประกาศปิดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว หลังพบทำผิดข้อตกลง

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศปิดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว หลังพบทำผิดข้อตกลง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ประกาศห้ามผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หลังมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว แจ้งประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ 10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เนื่องจากผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ทำผิดเงื่อนไข กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จนกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ

สำหรับการแจ้งครอบครองที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้ตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องยังคงพบผู้ประกอบการบ้านพักนักท่องเที่ยวบางรายที่กระทําผิดเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี และกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาวเรียบร้อยแล้ว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงขอห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความจําเป็นจะต้องเข้าไปในเขตพื้นที่ดังกล่าว จะต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็นกรณีรายๆ ไปตามนัยมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยเคร่งครัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน