ภัยแล้ง

ประกาศยุติภัยแล้งแล้ว 12 จังหวัด จำนวน 40 อำเภอ

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศยุติภัยแล้งแล้ว 12 จังหวัด จำนวน 40 อำเภอ

วันที่ 23 ก.ค.2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน ดังนี้

สถานการณ์สาธารณภัย

สถานการณ์น้ำไหลหลากและดินสไลด์
*จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ และบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 62 – ปัจจุบัน ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่ 4 จ. (พังงา ระนอง กระบี่ จันทบุรี) 7 อำเภอ 19 ต. 46 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 297 ครัวเรือน 450 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

สถานการณ์ภัยแล้ง
*จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

จํานวน 13 จ. พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด ชลบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย น่าน ตาก) 42 อำเภอ 170 ตำบล 1,324 หมู่บ้าน โดยสาเหตุเกิดจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ได้ประกาศยุติสถานการณ์แล้ว ทั้งจังหวัด 12 จังหวัด 40 อำเภอ 159 ตำบล 1,245 หมู่บ้าน ได้แก่

 • 1) จ.ร้อยเอ็ด 3 อำเภอ 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน
 • 2) จ.นครราชสีมา 3 อำเภอ 4 ตำบล35 หมู่บ้าน
 • 3) จ.พิจิตร 1 อำเภอ 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน
 • 4) จ.สุโขทัย 3 อำเภอ 18 ตำบล 142 หมู่บ้าน
 • 5) จ.พิษณุโลก 3 อำเภอ 11 ตำบล80 หมู่บ้าน
 • 6) น่าน 1 อำเภอ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน
 • 7) อุตรดิตถ์ 1อำเภอ 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน
 • 8) จ.ตราด 3 อำเภอ 23 ตำบล 154 หมู่บ้าน
 • 9) จ.เชียงราย 13 อำเภอ 63 ตำบล 561 หมู่บ้าน
 • 10) จ.ชลบุรี 1 อำเภอ 1 ตำบล7 หมู่บ้าน
 • 11) ศรีสะเกษ 6 อำเภอ 16ตำบล126 หมู่บ้าน
 • 12) ตาก (2อำเภอ 13 ตำบล 92 หมู่บ้าน )

ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) จํานวน 1 จังหวัด 2 อำเภอ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ดังนี้