ถนนพระราม 2 พระราม 2 รถติด อธิบดีกรมทางหลวง

สั่งเด้ง!! อธิบดีกรมทางหลวง ลือเซ่นถนนพระราม 2 ติดหนัก

Home / ข่าวทั่วไป / สั่งเด้ง!! อธิบดีกรมทางหลวง ลือเซ่นถนนพระราม 2 ติดหนัก

ประเด็นน่าสนใจ

  • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการ 7 ราย
  • มีรายงานว่าสาเหตุที่นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ถูกย้ายในครั้งนี้ เนื่องมาปล่อยให้เกิดปัญหารถติดบริถนนพระราม 2

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวมจำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

3.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ

4.นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ

5.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ

6.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

7.นายสราวุธ ทรงศิริวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง ทดแทนตำแหน่งว่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้มีรายงานว่าสาเหตุที่ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ถูกโยกย้ายให้เข้ามาเป็นรองปลัด เนื่องจากฝ่ายนโยบายไม่พอใจกรณีปล่อยให้เกิดปัญหารถติดเป็นเวลานานบริเวณถนนพระราม 2

ภาพ : กรมทางหลวง