นักวิชาการและเอ็นจีโอจี้นายกฯระงับด่วนลงนาม”ธรรมกาย -สพฐ.”

Home / ข่าวทั่วไป / นักวิชาการและเอ็นจีโอจี้นายกฯระงับด่วนลงนาม”ธรรมกาย -สพฐ.”

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์

นักวิชาการและเอ็นจีโอ ทำหนังสือร้องนายกฯ ระงับด่วนลงนาม “ธรรมกาย -สพฐ.”

9 พ.ค.นายนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ และกลุ่มนักวิชาการกว่า 43 คนทำหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์? เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ระงับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สมาคมพุทธศาสตร์สากล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระมหามังคลาจารย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งวัดพระธรรมกาย เนื่องจากในข้อตกลงดังกล่าวมีการวางแผนให้ทุนการศึกษากว่าพันล้านบาท และมีเป้าหมายอบรมเยาวชนกว่า ข้าราชการครู ผู้บริหาร การศึกษา ผู้นำชุมชนรวมกว่าล้านคน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีข้อเคลือบแคลงหลายประการถึงแม้ว่าดูผิวเผินจะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ตาม

และที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมีข้อครหาหลายประการ เช่น ยึดในพระธรรมคำ สอนที่เป็นแก่นแท้พระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ มีพฤติการณ์ในเชิงพุทธพาณิชย์ ชวนมวลชนทุ่มเงินจำนวนมากสร้างวัตถุขนาดใหญ่ แม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ก็มีกระแสข่าวหนาหูว่าสถาบันแห่งนี้อาจ จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงลึกกับฝ่ายการเมืองและการชุมนุมที่มีการใช้ความรุนแรงจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายทำร้ายผู้บริสุทธิ์ในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาด้วย

ดังนั้น หนังสือที่ยื่น เรียกร้องให้รัฐบาลลงพักข้าราชการระดับสูงที่จะลงนามร่วมกับสมาคมพุทธศาสตร์สากล และตรวจสอบควรามโปร่งใสการเงินและพฤติกรรมของวัดพระธรรมกายให้กระจ่าง สำหรับหนังสือของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและปัญญาชนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากร่างเอกสารลงนามข้อตกลงยกระดับมาตรฐาน ศีลธรรมเชิงบูรณาการ ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระหว่าง สพฐ.และ สมาคมพุทธศาสตร์สากล หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และแผนการให้ทุนการศึกษา จำนวนเงินกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยมีเป้าหมายที่จะอบรมเยาวชนจำนวนถึง10 ล้านคน พร้อมกับข้าราชการครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น อีกเป็นจำนวนถึง 7? แสนคน? และสถานศึกษาอีก30,000 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งดูอย่างผิวเผินดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีงาม แต่มีข้อเคลือบแคลงสำคัญหลายประการดังนี้

1. ในบันทึกข้อตกลงฯ(MOU) ไม่ระบุเรื่องงบประมาณไว้ให้ชัดเจน แต่มีการจัดทำเอกสารที่แนบเนื่องอยู่กับบันทึกข้อตกลงฯ(MOU)? เป็นทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนในเรื่องเดียวกัน ซึ่งระบุงบประมาณอย่างคลุมเครือกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมกับหมายเหตุว่า ไม่รวมค่าดำเนินการเป็นการเตรียมการลงนามสัญญาที่ขาดธรรมาภิบาลหรือไม่ หรือส่อให้เห็นถึงการหลีกเลี่ยงของผู้มีอำนาจลงนามตามกรอบหน้าที่รับผิดชอบและวงเงินตามระเบียบราชการหรือไม่

2.หากจำนวนเงินทุนการศึกษาดังกล่าว สมาคมพุทธศาสตร์สากล หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนเสียเอง ก็เป็นที่น่าสังเกตอย่างสำคัญว่า สมาคมพุทธศาสตร์สากล หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ นั้นมีเป้าประสงค์ซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ เนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า สมาคมพุทธศาสตร์สากล หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดพระธรรมกาย ที่ยังมีข้อครหาทั้งในส่วนของการอบรมสั่งสอนตามพระวินัยหรือยึดในพระธรรมคำ สอนที่เป็นแก่นแท้พระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ (ดูหนังสือกรณีธรรมกายที่แนบมา)

ประกอบกับมีพฤติการณ์ในเชิงพุทธ พาณิชย์ตลอดมา โดยการชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไป พ่อค้าคหบดี และคนยากจนผู้ด้อยโอกาสทุ่มเททรัพย์สินเงินทองเพื่อทำบุญสร้างวัตถุขนาดใหญ่ มีการล่อใจด้วยบุญและสวรรค์อันเป็นการบิดเบือนแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรง ในขณะเดียวกันแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ก็มีกระแสข่าวหนาหูว่าสถาบัน แห่งนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงลึกกับฝ่ายการเมืองและการชุมนุมที่มีการ ใช้ความรุนแรงจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายทำร้ายผู้บริสุทธิ์ในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาด้วย

3. การ ที่หน่วยราชการทำข้อตกลงสัญญาให้สถาบันที่ยังมีข้อครหาดังกล่าวนี้ให้ดำเนิน การอบรมเยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตสำคัญของชาติและผู้นำการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น รวมจำนวนถึง สิบล้านเจ็ดแสนคน? ในระยะเวลา3? ปี ให้ฝักใฝ่ลัทธิใดลัทธิหนึ่งที่น่าเคลือบแคลงเป็นการเฉพาะนั้น นั่นย่อมจะทำให้สังคมและพระพุทธศาสนาเสื่อมทรุดจนกลายเป็นการใช้เครื่องแบบ ของพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างลัทธิบูชาวัตถุนิยม ซึ่งแก่นแท้ของพระศาสนาอาจจะปราศนาการจากชาติไทยไปในที่สุด

วัดพระธรรมกาย

ดังนั้น ข้าพเจ้าและเพื่อนพุทธศาสนิกชนผู้ลงนามท้ายจดหมายนี้? จึงใคร่ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติดังนี้

1. สั่งการให้ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง หยุดการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ พร้อม กับสั่งพักข้าราชการที่มีชื่อระบุไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชาที่สามารถให้คุณให้โทษข้าราชการผู้ใต้บังคับ บัญชาที่เกี่ยวข้อง และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการนี้ในทันที

2.ดำเนินการใดใดเพื่อมิให้หน่วยราชการ องค์กรของรัฐ มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงใดใดกับสถาบันที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายอีกต่อไป จนกว่าผลการตรวจสอบข้างล่างนี้จะปรากฏชัดแจ้งต่อสังคม

3.ให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เคยกระทำผ่านมา โดยเฉพาะโครงการอบรมครูและเด็กนักเรียนจำนวน 500,000 คน ที่เกิดขึ้นมาแล้วในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด 2009 แต่วัดพระธรรมกายยังดื้อดึงจัดงานและมีผู้บริหารของ สพฐ.ไปสนับสนุน ดังปรากฎในภาพและชื่อเวบไซด์ที่แนบมา? จนทำให้เกิดการติดและแพร่ระบาดหวัด2009 เป็นวงกว้าง

4.ให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของพระในวัดพระธรรมกาย และสถาบันหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทั้งหมด โดยเฉพาะการสอบสวนถึงการที่อัยการถอนคดีความของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อ ตัดตอนการพิจารณาคดีของศาล ว่ามีเงื่อนงำอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่

5.ให้มีการตรวจสอบการอบรมสั่งสอนและพฤติการณ์ของพระ สงฆ์และสานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย ว่า มีการรักษาแก่นแท้ของพุทธธรรมอยู่อย่างแท้จริงเพียงไร โดยเฉพาะการสะสางอธิกรณ์ตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีพระวินิจฉัย ไว้แล้วในกรณีวัดพระธรรมกาย ที่ถูกเก็บเรื่องเงียบไว้เป็นเวลานานแล้ว

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมลงนามทั้งหมดนี้ ทราบดีว่าท่านนายกรัฐมนตรีกำลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากในการนำพาประเทศให้พ้น หายนะภัยจากวิกฤติสังคมที่เลวร้ายอยู่ในขณะนี้ และยังเชื่อมั่นว่า ท่านจะยังคงเป็นผู้นำที่เป็นความหวังของประเทศต่อไป? เชื่อว่าท่านจะมีวิสัยทัศน์มีความเด็ดขาดกล้าหาญ ในอันที่จะระงับมิให้เกิดหายนะภัยทางสังคมที่หนักหน่วงร้ายแรงไปยิ่งกว่านี้ อันจักเกิดขึ้นจากการปล่อยปะละเลยให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่หาทางหยุด ยั้งให้เด็ดขาดลงไป?? ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นตราบาปทางประวัติ ศาสตร์ของชาติที่ ท่านนายกฯ ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศในเวลานี้ได้เลย และที่น่าเสียใจก็คือชื่อเสียงความดีงามของวงศ์ตระกูลที่บรรพบุรุษของท่าน ได้สั่งสมมายาวนานก็จะพลอยมัวหมองตามไปด้วยชั่วกาลนาน

ในทางกลับกันหากท่านสามารถระงับ ยับยั้งและสร้างกลไกที่ดีให้เป็นเกราะ ป้องกันอย่างแข็งแรงมิให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกตลอดไปได้ละก็ เกียรติประวัติของท่านจะถูกจารึกไว้ในสังคมและประวัติศาสตร์ตลอดจนประทับ อยู่ในจิตใจพุทธศาสนิกชนผู้ประพฤติชอบตลอดกาลนานทีเดียว

พร้อม กันนี้เพื่อเป็นการปลดวิกฤตสังคมตลอดถึงอนาคต ขอให้ท่านนายกฯ เร่งดำเนินการให้มีการนำแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบจำนวนไม่น้อยที่ยังมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้ออกสั่งสอนประชาชนและ เยาวชน โดยรัฐบาลสร้างโอกาส สร้างสื่อสารสาธารณะอย่างทุ่มเทให้มีการสั่งสอนอบรมศาสนาและศีลธรรมที่ถูก ต้อง โดยผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ เพื่อยกระดับสังคมให้ออกจากการตกเป็นทาสวัตถุนิยม ใช้โอกาสนี้สถาปนาพื้นฐานใหม่ทางสังคมขึ้นมาในยุคของท่าน โดยการนำวิถีพุทธอย่างแท้จริงกลับมาเป็นหลักสำคัญในการนำพาสังคม เฉกเช่นเดียวกับยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงพลิกฟื้นความสุขสงบในสังคมภายหลังการฆ่าฟันที่โหดร้าย ด้วยการสถาปนาพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดยุคของท่านจนนามท่านจารึกอยู่ใน ประวัติศาสตร์มานานนับพันปีตราบจนทุกวันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์