ข่าวสดวันนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลูกจ้าง IFEC เฮ ! หลังสำนักงานสวัสดิการฯ มีคำสั่งให้จ่ายเงินเดือนที่ค้างไว้

Home / ข่าวทั่วไป / ลูกจ้าง IFEC เฮ ! หลังสำนักงานสวัสดิการฯ มีคำสั่งให้จ่ายเงินเดือนที่ค้างไว้

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ มีคำสั่งให้จ่ายเงินเดือนที่บริษัท IFEC ที่ติดค้างพนักงานของบริษัท
  • ก่อนหน้านี้ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน IFEC กับหนังงานบริษัทรวม 35 คน ได้ยื่นร้องต่อพนักงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
  • สาเหตุที่มีการร้องเรียนเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ค้างจ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนที่มีการร้องเรียน

วันที่ 18 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายวีระชาติ คงสาหร่าย หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน IFEC กับพวกรวม 35 คน ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ IFEC ได้ยื่นร้องต่อพนักงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่าบริษัท IFEC และนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างเดือน ส.ค. 2562 นั้น

จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างทั้งสองฝ่ายแล้ว ล่าสุด นายณัฐ ปอเจริญ เจ้าพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เขต 5 ที่ 50/2562 ลงวันที่ 18 ต.ค.62 สั่งให้บริษัท IFEC โดย กรรมการผู้มีอำนาจในฐานะนายจ้าง จ้างเงินค่าจ้างรวมเป็นเงิน 2,020,645 บาท (สองล้านสองหมื่นหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 50 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นายวีระชาติ กับพนักงานทั้ง 35 คน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง

โดยมีการสั่งนำเงินดังกล่าวไปจ่าย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เขต 5 อาคารประกันสังคม ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กทม. ในวันเวลาราชการ

  • ดูข้อกฎหมาย

ทั้งนี้ มาตรา 125 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา 124 แล้วถ้านายจ้างลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคำสั่งนั้นให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่งในกรณีที่นายจ้างลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุดในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาลนายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้

  • บทลงโทษหากฝ่าฝืน ?

มาตรา 151 วรรคสอง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิแรงงานที่สั่งตาม มาตรา 120 หรือคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ