ข่าวสดวันนี้ วีซ่า

คนไทย มีเฮ!! ไฟเขียวเพิ่มโควต้าวีซ่าออสเตรเลีย

Home / ข่าวทั่วไป / คนไทย มีเฮ!! ไฟเขียวเพิ่มโควต้าวีซ่าออสเตรเลีย

ประเด็นน่าสนใจ

  • มาตรการนี้เปลี่ยนจากเดิม 500 คน เป็น 2,000 คน
  • ผู้ร่วมโครงการต้องมีอายุ 18-30 ปี มีวุฒิอุดมศึกษา และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอการตอบรับข้อเสนอเพิ่มโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว ไทย-ออสเตรเลีย (Work and Holiday Visas : WHV) ของฝ่ายออสเตรเลีย

ในลักษณะต่างตอบแทน จากเดิมจำนวน 500 คน เป็น 2,000 คนต่อปี และให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือตอบฝ่ายออสเตรเลียแจ้งความเห็นชอบต่อการปรับเพิ่มโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2547 ที่เห็นชอบให้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการดังกล่าว

ซึ่งในภาคผนวก 2 ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้กำหนดให้มีการประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกๆ ปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนได้ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเยาวชนในลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวและสามารถทำงานเพียงครั้งคราวระหว่างการท่องเที่ยวได้ ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าดังกล่าว คือ 12 เดือน

ส่วนคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มีประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ประเมินได้ว่าอยู่ในขั้นอย่างน้อยใช้งานได้ ต้องเดินทางคนเดียว ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน มีความประพฤติและสุขภาพดี รวมถึงมีเงินทุนเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัคร คัดกรอง และออกหนังสือรับรองถึงสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตราดังกล่าวให้แก่เยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ