ข่าวสดวันนี้

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท แด่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร-นายทหารรับพระราชทานยศ

Home / ข่าวทั่วไป / ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท แด่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร-นายทหารรับพระราชทานยศ

เมื่อเวลา 16.27 น. วันที่ 25 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 เฝ้าฯรับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ รวมจำนวน 1,085 คน โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า

ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้ว จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ที่จะปฏิบัติงาน เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชาติบ้านเมืองเรา

การจรรโลงรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น แม้จะมีหลายอย่างหลายประการด้วยกัน แต่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมือง ทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้าน

ให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอด สิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองของเรา ให้ดำรงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไป ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น

และความวัฒนาผาสุกของบ้านเมือง และประชาชนก็จะบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น เป็นปราการอันแข็งแกร่ง ในการป้องกันรักษาประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้ดำรงคงมั่น มั่นคงอยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป

จากนั้นเวลา 17.40 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 1,068 นาย ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า

การที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านมีเกียรติสูงขึ้น และมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วย คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าว เป็นสิ่งที่มีความหมาย และมีความสำคัญมากทั้งแก่ตัวท่านเอง และแก่ชาติบ้านเมือง

ทุกท่านจึงต้องสังวรระวัง ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ให้ควรแก่ตำแหน่งและชั้นยศ ทั้งตั้งใจปฎิบัติงานทุกส่วนทุกด้านให้สำเร็จผล ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้โดยครบถ้วนจะได้เป็นเกียรติแก่ตน แก่หน่วยงาน และเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน