FakeNews ข่าวปลอม พุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

พุทธิพงษ์ เปิดตัวแล้ว! ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)

Home / ข่าวทั่วไป / พุทธิพงษ์ เปิดตัวแล้ว! ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)

ประเด็นน่าสนใจ

  • พุทธิพงษ์ เปิดตัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ทำงานร่วมกับ ศปอส.ตร.
  • มุ่งหนุนคนไทยรู้เท่าทันสื่อลวง รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
  • โดยจะเน้นข่าวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) พร้อมทำงานร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) (ศปอส.ตร.) เดินหน้าระดมทุกกลยุทธ์หนุนคนไทยรู้เท่าทันสื่อลวง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯเปิดตัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) เน้นข่าวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

คาดหวังให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเผยแพร่ต่ออย่างรู้เท่าทันสื่อและเป็นโอกาสดีที่มีการเปิดตัวศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT)

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างเน้นย้ำว่าข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อสังคุมในวงกว้างส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนโดยตรง

เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติ ข่าวที่สร้างความแตกแยกในสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมตลอดจนข่าวที่ทำลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ และสิ่งที่สำคัญเรายึด codeof-principles ดังนี้

1.ความเที่ยงธรรมและความปราศจากอคติในการคัดเลือกข่าว

2.ความเป็นส่วนบุคคลกับสิทธิเสรีภาพของการนำเสนอข่าว

3.การขัดกันด้านผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง

4.ให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน

5.สามารถอธิบายกระบวนการการพิสูจน์ การตรวจสอบ แหล่งที่มาของบทความและข้อเท็จจริงต่างๆ ได้

6.มีความรู้เกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์และโปร่งใส และสุดท้าย

7.เป็นหน่วยงานที่อิสระไม่ขึ้นต่ออิทธิพลของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) หน้าที่หลักจะมีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม และบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมผลิตข้อมูลที่ถูกต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล

อีกทั้ง จัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องประกอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และข้อสำคัญ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนและสาธารณชน จะผ่านกลไกภาคสื่อสารมวลชน อาทิ เช่น สำนักข่าวไทย สมาคมนักข่าว หรือสื่อหน่วยงานอื่น ๆ เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นต้น