กรมที่ดิน ข่าวสดวันนี้

กรมที่ดิน ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง คอนโด-ที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์

Home / ข่าวทั่วไป / กรมที่ดิน ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง คอนโด-ที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์

ประเด็นน่าสนใจ

  • เริ่มแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ลดค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
  • มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2562 ระยะที่2
  • มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของ พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ..2562 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ระยะที่ 2  เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกำหนดหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่าธรรมเนียมการโอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดราคาซื้อขายไม่เกิน3 ล้านบาทต่อหน่วยได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เหลือร้อยละ0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์หากราคาซื้อขายเกินกว่า3 ล้านบาทไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจำนองอันเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดซึ่งได้รับลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการนี้และต้องจดทะเบียนจำนองพร้อมกับการโอนในคราวเดียวกันเท่านั้นวงเงินจำนองไม่เกิน3 ล้านบาทต่อหน่วยได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ1 ของวงเงินจำนองเหลือร้อยละ0.01 ของวงเงินจำนองหากวงเงินจำนองเกินกว่า3 ล้านบาทไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

โดยที่ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายหรือผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดและผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่2 ..2562 ถึงวันที่24 ..2563