ข่าวสดวันนี้ สภาเศรษฐกิจโลก ไทยเสี่ยงเกิดฟองสบู่

สภาเศรษฐกิจโลกชี้ไทยเสี่ยงเกิดฟองสบู่-รัฐบาลล้มเหลว

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / สภาเศรษฐกิจโลกชี้ไทยเสี่ยงเกิดฟองสบู่-รัฐบาลล้มเหลว

ประเด็นน่าสนใจ

 • สภาเศรษฐกิจโลกจัดอันความเสี่ยงธุรกิจทั่วโลก
 • ชี้ไทยเสี่ยงสูงสุดเกิดปัญหาฟองสบู่ รองลงมาเป็นความล้มเหลวของรัฐบาล-ถูกโจมตีทางไซเบอร์
 • พร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเชิงลึกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปี 2562 นี้ 10 อันดับแรกพบว่า 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่

 1. ภัยธรรมชาติ
 2. การโจมตีทางไซเบอร์
 3. ความขัดแย้งระหว่างรัฐ
 4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน
 5. เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง
 6. เศรษฐกิจฟองสบู่
 7. การโจรกรรมข้อมูล
 8. วิกฤติราคาพลังงาน
 9. ภาวการณ์ว่างงาน
 10. ความล้มเหลวของรัฐบาล

สำหรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. เศรษฐกิจฟองสบู่
 2. ความล้มเหลวของรัฐบาล
 3. การโจมตีทางไซเบอร์
 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์
 5. ความไม่มั่นคงทางสังคม

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งหาทางแนวทางและมาตรการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะดำเนินการการติดตามรายงานผลสำรวจ การจัดอันดับและการศึกษาต่างๆ ขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อาทิ ธนาคารโลก และสภาเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งนับเป็นหน้าที่สำคัญของสำนักงานฯ ที่จะสนับสนุนข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อส่งเสริมการค้าเชิงรุก (proactive strategy) ให้สามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น