ข่าวสดวันนี้ ชวน หลีกภัย

ชวน หลีกภัย ชี้แจงจัดซื้อรถประจำตำแหน่งประธานรัฐสภา

Home / ข่าวทั่วไป / ชวน หลีกภัย ชี้แจงจัดซื้อรถประจำตำแหน่งประธานรัฐสภา

ประเด็นน่าสนใจ

  • เผยเพราะถึงวาระเปลี่ยน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมา 6 ปีแล้ว
  • งบประมาณในการจัดซื้อ 7.5 ล้าน เป็นการกำหนดของสำนักงบฯ ไม่ใช่ให้ตัวบุคคล
  • เชื่อการจัดซื้อครั้งนี้ประธานสภาคนใหม่ก็สามารถใช้ได้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ชี้แจงกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ประธานรัฐสภา จำนวน 7,500,000 บาทว่า

เป็นจำนวนเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เบื้องต้น ไม่ใช่เป็นการขออนุมัติงบให้ตัวบุคคล พร้อมยืนยันว่า ไม่เคยคิดที่จะจัดซื้อรถประจำตำแหน่งใหม่ เพราะไม่เห็นความจำเป็น แต่เนื่องจากขณะนี้สภาฯ ไม่มีรถประจำตำแหน่งเพราะสภาฯ ว่างเว้น จากการมี ส.ส. มานาน และถึงวาระในการจัดซื้อใหม่

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การจัดซื้อจะมีการหารือกันอีกครั้ง เพื่อจัดซื้อรถที่ประธานสภาฯ คนต่อไปสามารถใช้งานต่อได้ เพราะไม่มั่นใจว่า จะอยู่ในตำแหน่งนี้นานหรือไม่ และเห็นว่าเรื่องใดที่ประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ขณะที่ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวชี้แจงการจัดหารถประจำตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในส่วนรถประจำตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน คันละ 7,500,000 บาท เพื่อทดแทนรถคันเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้ว 6 ปี (ตรวจรับเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 หมวด 2

การจัดซื้อครั้งนี้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 หมวด 2

การจัดหารถประจำตำแหน่ง ข้อ 11 การจัดหา ได้บัญญัติไว้ว่ารถประจำตำแหน่งซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้

โดยได้ชี้แจงงบประมาณในส่วนนี้ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 พิจารณากรอบวงเงินดังกล่าว

นายสรศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้นำเรียนเรื่องงบประมาณส่วนของรถประตำแหน่งต่อนายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคำของบประมาณโดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้จัดซื้อรถในราคาไม่เกินคันละ 4 ล้านบาทและส่วนที่เหลือขอคืนให้กับสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าวเป็นการตั้งตามกรอบวงเงิน ไม่มีราคากำหนดไว้โดยเป็นเพียงการตั้งงบประมาณเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร