น้ำท่วม

ลดหย่อนภาษี ค่าซ่อมบ้าน-รถ ผู้ประสบภัยพายุโพดุล-คาจิกิ

Home / ข่าวทั่วไป / ลดหย่อนภาษี ค่าซ่อมบ้าน-รถ ผู้ประสบภัยพายุโพดุล-คาจิกิ

ประเด็นน่าสนใจ

  • กฎกระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้นเงินได้ไม่ต้องนำไปคิดภาษี สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  • ยกเว้นเงินได้พึงประเมินไม่ต้องนำไปคิดภาษี กรณีซ่อมบ้าน-ที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1 แสนบาท
  • ยกเว้นเงินได้พึงประเมินไม่ต้องนำไปคิดภาษี กรณีซ่อมรถและอุปกรณ์ ไม่เกิน 3 หมื่นบาท

วานนี้ ( 23 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการยกเว้นเงินได้พึงประเมิน โดยไม่ต้องคิดคำนวนภาษี สำหรับผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุม ในช่วงที่ผ่านมา

กรณีที่อยู่อาศัย บ้าน อาคาร คอนโด เสียหาย

สำหรับผู้ที่มีเงินได้ (ที่จะต้องเสียภาษี) ที่ต้องจ่ายเงินซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน คอนโดมิเนียม หรือทรัพย์สินที่ประกอบ-ติดตั้งในบ้าน ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน จะได้รับการยกเว้นเงินได้ไม่ต้องนำไปคำนวนเสียภาษีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท โดยมีข้อกำหนดคือ

  • ทรัพย์สินจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ หรือมรสุม และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
  • ผู้ยื่นใช้สิทธิ์ยกเว้นนั้น จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ได้ประโยชน์จากการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการ หรือประโยชน์อื่นๆ
  • กรณีที่เป็นเข้าของทรัพย์สินมากกว่า 1 แห่งที่ได้รับความเสียหาย ในคิดรวมค่าซ่อมแซมของทุกแห่งเข้าด้วยกัน

กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์เสียหาย

สำหรับผู้เสียภาษีที่รถได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นตัวรถที่เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุม ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม- 30 พฤศจิกายน 2562 จะสามารถใช้สิทธิ์นำค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามจริง รวมกันไม่เกิน 3 หมื่นบาท เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณภาษี โดยมีข้อกำหนดคือ

  • รถหรืออุปกรณ์ในรถ ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ หรือมรสุม โดยที่รถดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือพื้นที่ประสบภัย
  • ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์นี้ จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้เช่าซื้อรถคันนั้นๆ
  • กรณีมีรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้คิดรวมค่าซ่อมของรถทุกคัน (แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท)

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้เกิดพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน และมรสุมดังกล่าว สมควรก าหนดให้เงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนและมรสุมดังกล่าวได้จ่ายในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย จากพายุโซนร้อนและมรสุม ในส่วนที่เป็นอาคารหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับห้องชุดในอาคารชุด หรือ รถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อนและมรสุม เป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนด จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้