ในหลวง ตรัส ให้รมต.ใหม่ตั้งใจทำงาน

Home / ข่าวทั่วไป / ในหลวง ตรัส ให้รมต.ใหม่ตั้งใจทำงาน
รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าในหลวง


ในหลวง รับสั่งให้รมต.ใหม่ตั้งใจทำงาน

8 มิ.ย.53 รายงนข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 น. ที่โรงพยาบาลศิริราชวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า

“บัดนี้ท่านได้เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีโดยสมบูรณ์แล้ว โดยที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่า จะทำหน้าที่ สำหรับงานของประเทศ ซึ่งเป็นการดี เพราะต้องมีคนที่จะช่วยกันทำหน้าที่รัฐมนตรีและแสดงตนว่าจะปฏิบัติงานด้วย ความซื่อตรง

เพราะว่าบ้านเมืองต้องมีคนที่ช่วยกันทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง การทำงานรัฐมนตรีต้องทำตามที่ได้ปฏิญาณตนว่าจะทำและซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ เพื่อให้งานไปด้วยดี

หากตั้งใจจริงๆ ประเทศชาติก็ทำงานได้ดี ต้องพยายามที่จะให้งานของชาติไปด้วยดี คือหมายความว่า แต่ละคนต้องทำงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริตและด้วยความเสียสละ

หมายถึงต้องทำงานและตั้งใจเพื่อส่วนรวม ทำอย่างตั้งใจดี ความตั้งใจจริงๆ คือ ไม่ใช่แก่งแย่งกัน แต่ช่วยกันทำเพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปจริงๆ โดยทำงานด้วยความตั้งใจที่จะทำเพื่อส่วนรวม

อาจจะยากหน่อย แต่จะต้องทำให้ได้ ถ้าทำได้นับว่าท่านได้ช่วยบ้านเมืองก้าวหน้า ไม่แก่งแย่งกัน ถ้าทำได้อย่างนี้ ชาวบ้านซึ่งก็หมายถึงประชาชนจะอยู่ได้ มีความสุข ท่านเองก็จะมีความสุข ถ้าท่านมีความตั้งใจดี ท่านช่วยส่วนรวมแท้จริง

ก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ปฏิญาณตนและขอให้ทำตามที่ตั้งใจ ถ้าท่านทำได้แล้ว ท่านได้ทำสิ่งที่สูงสุด ก็ขอให้ท่านตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมได้สำเร็จ มีคนคอยขวางท่านก็ไม่ต้องเอาใจใส่ ให้เอาใจใส่งานที่ท่านจะทำสำหรับส่วนรวม ถ้าทำได้นับว่าท่านได้ทำด้วยความเสียสละแท้ ด้วยความตั้งใจแท้”