ภัยแล้ง

[กรุงเทพโพลล์] ปชช.กว่า 70% กังวลต่อปัญหาภัยแล้ง เกินครึ่งไม่ค่อยเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา

Home / ข่าวทั่วไป / [กรุงเทพโพลล์] ปชช.กว่า 70% กังวลต่อปัญหาภัยแล้ง เกินครึ่งไม่ค่อยเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับ วิกฤตภัยแล้ง 2020” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,182 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.5 กังวลเเรื่องการทำเกษตร / รายได้เกษตรกร / พืชผลเกษตรเสียหายมากที่สุดหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง รองลงมาคือ ไ่ม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ คิดเป็นร้อยละ 49.1และขาวของราคาแพงขึ้น /ราคาสินคาเกษตรแพงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.6

เมื่อถามว่า ถามว่าวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดกับสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมาก เป็นอันดับสอง ในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2522 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 27.5 กังวลค่นอข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สําหรับการเตรียมรับมือกกับภัยแล้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.5 มีการเตรียมรับมือโดยในจำนวนร้อยละ 67.8 ใช้นํ้าอย่างประหยัดขึ้น รองลงมาร้อยละ 19.5 กักตุนน้ำดื่ม และร้อยละ 18.0 ซื้อถังเก็บน้ำ ขณะที่ร้อยละ 18.5 ไม่มีการเตรียมรับมือเพราะน่าจะมีน้ำใช้เพียงพอ

เมื่อถามความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและอาชีพของท่านมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 46.7 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อการเปิดกองอานวยการน้ำแห่งชาติของหน่วยงานรัฐจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและทำให้คนไทยมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ43.0 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด