กรมชลประทาน ภัยแล้ง

รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ย้ำมีน้ำพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

Home / ข่าวทั่วไป / รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ย้ำมีน้ำพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำโครงการผันน้ำจากพื้นที่ภาคะวันออก
  • ย้ำให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรณ์น้ำ

วันนี้ (18 ม.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง จากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนด เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตอนบน และตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้ำ

ตลอดจนการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ตอนล่าง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จากนั้นเดินทางต่อไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก และย้ำให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรณ์น้ำ