GSB สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

ออมสิน อัด 50,000 ล้านบาท สนับสนุน SMEs จัดสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

Home / ข่าวทั่วไป / ออมสิน อัด 50,000 ล้านบาท สนับสนุน SMEs จัดสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

ธนาคารออมสิน เติมสภาพคล่องผู้ประกอบการ SMEs จัด สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity วงเงินกว่า 50,000 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50 ล้านบาท เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนภาคเอกชน กระตุ้นให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

GSB SMEs Extra Liquidity เป็นสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน โดยปัจจุบันมีสินเชื่อ SMEs ทั้งระบบ 4.20 ล้านล้านบาท คิดเป็นเงินกู้ระยะยาว 50% หากต้องผ่อนชำระ 5 ปี เงินต้นเฉลี่ยผ่อนคืนธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ประมาณปีละ 400,000 ล้านบาท ดังนั้นธนาคารออมสินต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ต้องชำระเงินต้นให้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยธนาคารออมสินพร้อมจ่ายเงินต้นแทน SMEs ทั้งประเทศ จึงได้เปิดให้บริการ สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity เป็นสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน วงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท

เงื่อนไขสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

1.เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. เป็นลูกค้าสินเชื่อระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น และ/หรือธนาคารออมสิน  ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้

  •  ต้องชำระหนี้ดีตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
  •  มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการ  ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
  • หากเคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างครบถ้วน  ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

3.  ประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรประเภทที่ธนาคารออมสินกำหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสถาบันการเงินเดิม ต่ำสุดไม่เกิน MLR-1% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.375% ต่อปี)

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่าสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity นั้น ธนาคารออมสินไม่ได้มุ่งให้มีการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม เพียงแค่ต้องการเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังมีวงเงินเดิมที่สนับสนุน SMEs โดยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการลงทุน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและประหยัดพลังงานในโครงการสินเชื่อ Softloan : Transformation Loan เสริมแกร่ง (Softloan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) วงเงินรวมโครงการ 20,000 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ยต่ำแก่สถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs  ในวงเงินสูงสุดรายละ 50 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ในระยะเวลากู้ 7 ปีอีกด้วย 

ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้มีการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ ผ่านโครงการสินเชื่อ Softloan ปี 2559 และปี 2560 ในลักษณะเดียวกัน โดยมีเม็ดเงินรวมในโครงการ 180,000 ล้านบาท ทำให้สามารถช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 4% เป็นระยะเวลา 7 ปี ทุกโครงการสามารถปิดโครงการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ในขณะที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทุกขนาดผ่าน โครงการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย ประกอบด้วย สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว และ สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว วงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท เช่นเดียวกัน

ธนาคารออมสิน เชื่อมั่นว่า สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity จะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฟันเฟืองในระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม SMEs เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกัน และสำหรับใครที่สนใจ สามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 หรือสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB SMEs Call Center โทร. 0-2299-8899