ข่าวสดวันนี้ งบประมาณปี 2563 พ.ร.บ.งบประมาณ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 แล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 มีวงเงิน 3.2 ล้านล้าน
  • ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562
  • กระทรวงที่ได้งบประมาณมากที่สุด คือ กระทรวงศึกษาธิการ 368,660.34 ล้านบาท
  • กระทรวงกลาโหม 233,353.43 ล้านบาท

เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทแล้ว โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ซึ่งอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลัง เป็นผู็ดำเนินการ ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

ทั้งนี้ พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว มีรายละเอียดคือ กำหนดวงเงินประมาณรายจ่ายงบกลางที่ 518,770.918 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 96,000 ล้านบาท

เป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 71,200 ล้านบาท และงบกลาง รายการเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 62,780 ล้านบาท

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • 1 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 368,660.34 ล้านบาท
  • 2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) 353,007.43 ล้านบาท
  • 3 กระทรวงการคลัง 249,675.98 ล้านบาท
  • 4 กระทรวงกลาโหม (กห.) 233,353.43 ล้านบาท
  • และอันดับ 5 กระทรวงคมนาคม 178,840.07 ล้านบาท