โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

มจธ. ออกทรานสคริปต์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้ นศ.สะดวกไม่ต้องเดินทาง

Home / ข่าวทั่วไป, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / มจธ. ออกทรานสคริปต์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้ นศ.สะดวกไม่ต้องเดินทาง

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มีประกาศให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งมีมาตรการให้ลดจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนั้น มจธ. ยังได้นำเทคโนโลยี Blockchain เพื่อประโยชน์ในการออกเอกสารทางการศึกษาเต็มรูปแบบ

มจธ. ออกทรานสคริปต์ออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ช่วงโควิด-19

เทคโนโลยี Blockchain เป็นความร่วมมือกับบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม B.VER ที่สามารถทำการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มาใช้กับระบบการออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของ มจธ. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นขอฝึกงาน การสมัครงาน การสมัครเข้าศึกษาต่อ และการขอทุนการศึกษา โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาขอเอกสารด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มจธ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ด้วยแพลตฟอร์ม Blockchain นี้ ทำให้ มจธ. สามารถคงให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการภายใต้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ได้เป็นอย่างดี

การให้บริการออกใบรายงานผลการศึกษาดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี Blockchain มีประโยชน์อย่างมากในการลดขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา และการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการใช้ได้ด้วยตัวเอง และสามารถนำส่งไปยังองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทที่ร้องขอได้ทันที

และทางองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท สามารถลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารผ่านระบบได้เอง ด้วยความโปร่งใส ความปลอดภัย และความรวดเร็ว สามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ได้รับเป็นเอกสารตามจริงที่ไม่ได้ผ่านการแก้ไข ปรับปรุง หรือดัดแปลงข้อมูลได้ทันที

เนื่องจากเอกสารทางการศึกษาของนักศึกษาจะถูกกำกับความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบัน ด้วยการเข้ารหัสที่เป็น Digital Fingerprint ซึ่งไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารได้