พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามชุมนุม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศอฉ.โควิด-19 แม้ยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังมีจุดตรวจเฝ้าระวังการชุมนุม

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศอฉ.โควิด-19 แม้ยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังมีจุดตรวจเฝ้าระวังการชุมนุม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 18/2563
  • เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
  • สาระสำคัญถึงแม้จะมีการยกเลิกเอร์ฟิวแล้วก็ตาม แต่ยังให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ ชุดรวจ เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุม

เมื่อวานที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 18/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)

โดยสาระสำคัญมีดังนี้

1.ให้การปฏิบัติตามคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่อง ปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและ กิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอํานาจ และแต่งตั้ง หัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ยังมีผลบังคับใช้และ ปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนด โดยให้เพิ่มความเข้มงวด หรือเคร่งครัด เพื่อให้มี การป้องกันในกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

2.ดํารงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทํา อันเป็นการฉวยโอกาสซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชน

3.ให้ยกเลิกการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง