พรรคการเมืองใหม่

พรรคการเมืองใหม่ นโยบายพรรคการเมืองใหม่
พรรค :
การเมืองใหม่

จำนวนผู้สมัคร : 24 คน

หัวหน้าพรรค : นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

นโยบายพรรค
1. สร้างศรัทธา รักษาระบอบประชาธิปไตย หยุดการคอรัปชั่นต้องเป็นวาระแห่งชาติ
2. หยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิวัติป.ต.ท. เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
3. ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ระบบสหกรณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ประหยัดพลังงาน หยุดทำลายสิ่งแวดล้อม
4. สร้างทางรถไฟรางคู่ จัดการระบบน้ำให้เพียงพอต่อเกษตรกร สร้างสวัสดิการสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
5. ยกเลิกหนี้ที่ไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร ปฏิรูปที่ดิน จัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองใหม่
1 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
2 นางสาวสุวันนี ไวศรีแสง
3 นางสาวอาภารัตน์ ชาติชุติกำจร
4 นางสาวเสน่ห์ หงษ์ทอง
5 นายสมบัติ เบญจศิริมงคล
6 นางกิมอัง พงษ์นารายณ์
7 นายประเสริฐ เลิศยะโส
8 นางผาสุข ปัญญา
9 นายคำปัน กุดกัญญา
10 นายสัมพันธ์ ศรีมณฑก
11 นายสุทร สุทธิธาทิพย์
12 นายสมาน ท่อทิพย์
13 นายฉกาจ กระต่ายเผือก
14 นายอรรคพล นนทรีย์
15 นายชัยวุฒิ หวังชื่อกุล
16 นางสาวรุจิรา ทองแสนชั่ง
17 นางศรีทวน เทวราชสมบูรณ์
18 นายบุญมาก ช้างโสภา
19 นายคมกฤช พงษ์สุวรรณ
20 นายอนุสิทฐ์ พัฒนงาม
21 นายกุลนภา พิรพงศ์นุกล
22 นายจริญ โสพรรณตระกูล
23 นายอุดม เกตุวิชิต
24 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล มนเกษตรธาร

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท