พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย นโยบายพรรคเพื่อไทย
พรรค :
เพื่อไทย

จำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ : 125 คน

หัวหน้าพรรค : นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

นโยบายพรรค
1. สานต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น
2. เดินหน้านโยบายใหม่
2.1) ก้าวข้ามวิกฤตสู่สังคมสันติสุข
2.2) รับจำนำข้าวและออกบัตรเครดิตเกษตรกร
2.3) กองทุนตั้งตัวได้ คืนภาษีบ้านหลังแรก/รถคันแรก
2.4) พัฒนาโครงข่ายระบบราง
2.5) เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี/ค่าแรงขั้นต่ำ
2.6) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไทย – คอมพิวเตอร์ฟรี – อินเตอร์เนตฟรีในที่สาธารณะ – เพิ่มกองทุน ICL – 1 อำเภอ 1 ทุน ต่างประเทศ
2.7) สร้างเมกะโปรเจ็คท์กระตุ้นเศรษฐกิจ – ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ/ภาคกลาง – พัฒนาระบบน้ำทั่วประเทศ – สะพานเชื่อมเศรษฐกิจภาคใต

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
1. น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
3. ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง
4. นายเสนาะ เทียนทอง
5. พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก
6. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
7. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
8. นายจตุพร พรหมพันธุ์
9. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
10. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11. พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก
12. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
13. นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช
14. พ.อ. อภิวันท์ วิริยะชัย
15. นายสันติ พร้อมพัฒน์
16. พล.ต.อ. วิรุฬห์ ฟื้นแสน
17. พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์
18. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
19. นายเหวง โตจิราการ
20. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
21. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
22. นายวัฒนา เมืองสุข
23. พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
24. นายนิติภูมิ นวรัตน์
25. น.ส. ภูวนิดา คุณผลิน
26. นายสุนัย จุลพงศธร
27. นางรพิพรรณ พงษ์เรืองรอง
28. นายคณวัฒน์ วศินสังวร
29. นายอัสนี เชิดชัย
30. น.ส. สุณีย์ เหลืองวิจิตร
31. พ.ต. อณันย์ วัชโรทัย
32. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
33. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
34. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
35. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
36. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
37. น.ส. สุนทรี ชัยวิรัตนะ
38. น.ส. ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
39. นายสมพล เกยุราพันธุ์
40. นายพงศกร อรรณนพพร
41. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
42. น.ส. ขัตติยา สวัสดิผล
43. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
44. น.ส. กฤษณา สีหลักษณ์
45. นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล
46. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
47. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
48. นายพายัพ ปั้นเกตุ
49. นางรังสิมา เจริญศิริ
50. ร.ศ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์
51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
52. นายธนิก มาศรีพิทักษ์
53. นายพิชิต ชื่นบาน
54. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
55. นายนิยม วรปัญญา
56. น.ส. จารุพรรณ กุลดิลก
57. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
58. นายเวียง วรเชษฐ์
59. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
60. นายวิเชียร ขาวขำ
61. นายประวัฒน์ อุดตะโมต
62. นายดนุพร ปุณณกันต์
63. นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
64. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
65. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
66. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
67. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
68. นายธวัชชัย สุทธิบงกช
69. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
70. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
71. นางมาลินี อินฉัตร
72. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
73. นายเอกธนัช อินทร์รอด
74. นายถิรชัย วุฒิธรรม
75. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
76. นายอับดุลเร๊ามาน อับดุลสมัด
77. นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
78. นายกมล บันไดเพชร
79. นางฉวัวรรณ คลังแสง
80. นายโสภณ เพชรสว่าง
81. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
82. นายสถิรพร นาคสุข
83. นายประแสง มงคลศิริ
84. นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์
85. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
86. นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
87. นายสุรชัย เบ้าจรรยา
88. นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์
89. นายธนาธร โล่ห์สุนทร
90. พล.ต.ต. ธวัช บุญเฟื่อง
91. พล.ต.ต. ไพฑูรย์ เชิดมณี
92. นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ
93. นายประสพ บุษราคัม
94. นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์
95. นายปิยะ อังกินันท์
96. นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
97. นายประเกียรติ นาสิมมา
98. นายยุทธพงษ์ แสงศรี (ไม่เป็นสมาชิกพรรค)
99. นายวิบูลย์ แช่มชื่น
100. ร.ต.ท. เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ
101. นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์
102. นายสมบัติ เมทะนี
103. นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
104. นายถนอม สมผล
105. นายธนกฤต ชะเอมน้อย
106. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
107. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
108. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
109. นายสุเทพ สายทอง
110. พล.ต.ต. เกษม รัตนสุนทร
111. นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
112. นายบัวสอน ประชามอญ
113. นายวัลลภ สุปริยศิลป์
114. นายเรวัต สิรินุกุล
115. นายพิทยา พุกกะมาน
116. นางพรรณี แสงสันต์
117. นายกล่ำคาน ปาทาน
118. นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์
119. นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์
120. นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
121. นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์
122. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล
123. พล.อ.อ. สุเมธ โพธิ์มณี
124. นายพิชัย นริพทะพันธุ์
125. นางนลินี ทวีสิน

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท