พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ิ นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ิ
พรรค :
พรรคประชาธิปัตย์

จำนวนผู้สมัคร : 125 คน

หัวหน้าพรรค : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นโยบายพรรค
1. ครอบครัวต้องเดินหน้า เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน
2. มีไฟฟ้าฟรีให้ผู้ที่ใช้น้อย ตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซหุงต้ม
3. เพิ่มเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา และจัดการปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด
4. ยกระดับความเป็นอยู่ด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มเงินกำไรในการประกันรายได้เกษตรกร ปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบ ให้เกษตรกรมีที่ทำกิน และมีบำเหน็จบำนาญให้ประชาชนทุกคน
5. พัฒนาศักยภาพของประเทศด้วยการเร่งจัดหาพลังงานทดแทน
6. สร้างเขตเศรษฐกิจเพื่อยกระดับสินค้า มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกรุงเทพฯและภูมิภาค และจัดหาแหล่งน้ำ

ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. นายชวน หลีกภัย
3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
6. นายกรณ์ จาติกวนิช
7. คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช
8. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
9. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10. นายชำนิ ศักดิเศรษ
11. นายไพฑูรย์ แก้วทอง
12. นายอิสระ สมชัย
13. นายเจริญ คันธวงศ์
14. นายอลงกรณ์ พลบุตร
15. นายอาคม เอ่งฉ้วน
16. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
17. นายสุทัศ เงินหมื่น
18. องอาจ คล้ามไพบูรณ์
19. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
20. นายวิฑูรย์ นามบุตร
21. นายถวิล ไพรสณฑ์
22. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
23. พ.อ. วินัย สมพงษ์
24. นายสุวโรช พะลัง
25. ดร. ผุสดี ตามไท
26. นายปัญญวัฒน์ บุญมี
27. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
28. นพ. บุรณัชย์ สมุทรักษ์
29. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
30. นายนิพนธ์ บุญญามณี
31. นาง อานิก อัมระนันทน์
32. นายโกวิทย์ ธารณา
33. นายอัศวิน วิภูศิริ
34. นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
35. นายเกียรติ สิทธิอมร
36. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
37. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
38. พล.อ. พิชาญเมธ ม่วงมณี
39. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
40. นายประกอบ จิรกิติ
41. นายพีระยศ ราฮิมมูลา
42. นายกษิต ภิรมย์
43. นายวีระชัย วีระเมธีกุล
44. นางรัชฎาพร แก้วสนิท
45. นายวัชระ เพชรทอง
46. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
47. นายอิศรา สุนทรวัฒน์
48. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
49. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต
50. นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
51. ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา
52. น.ส. เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
53. นายดนัย นพสุวรรณวงศ์
54. ดร . ธิติ มหาบุญวราชัย
55. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
56. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
57. นายยุพ นาน า
58. นายสะพรั่ง สุขเวชวรกิจ
59. นายสัญชัย อินทรสูต
60. นพ. บรรพต ต้นธีรวงศ์
61. นาย บุณย์ธีร์ พานิชประไพ
62. ผศ. ดร. สืบแสง พรหมบุญ
63. ว่าที่ ร.ต. โมฮามัดยาสรี ยูซง
64. นายอภิชัย เตชะอุบล
65. ดร. วีระชัย ถาวรทนต์
66. นายอภินันท์ ช่วยบำรุง
67. นายประกอบ สังข์โต
68. นายเกรียงยศ สุดลาภา
69. นายสุริยะ ศึกษากิจ
70. พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน
71. นายชีวเวช เวชชาชีวะ
72. นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
73. ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์
74. นายพรพล เอกอรรถพร
75. นายฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ
76. นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล
77. นายคำรณ ณ ลำพู
78. นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
79. นายจีรพงศ์ พวงทอง
80. นายราเมศ รัตนะเชวง
81. นางรักษ์ฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว
82. นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์
83. พันเอกเฟื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา
84. นายภูเบศ จันทนิมิ
85. นายแสนคม อนามพงษ์
86. นายสุธรรม นทีทอง
87. นายสรวิศ ขุนจันทร์
88. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาฃ
89. นายพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา
90. นายสุธี กรกมลพฤกษ์
91. นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย
92. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม
93. พล.ร.ท.เชรษฐ์ โกมลฐิติ
94. นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา
95. นายสกล เขมะพรรค
96. นายสำเร็จ ภูนิคม
97. นางสาวจันทรพร ขันโมลี
98. นายสมเกียรติ ฉันทวานิช
99. นางเตือนใจ นุอุปละ
100. นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์
101. นายภราดร กลางบุรัมย์
102.  นายสุทัศน์ พรหมรัตน์
103. นายประสงค์ สภาสัย
104. นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์
105. นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย
106. นายปราโมทย์คริษฐ์ ธรรมคุณากร
107. นายมงคลลัตถ์ พุกะนัดด์
108. นายธวัช มนูธรรมธร
109. นายกษิเดช กุลจิตติพร
110. นายขภัช นิมมานเหมินท์
111. นพ.วัชระ สนธิชัย
112. นายรัฐไกร เอกเพชร
113. นายเอกมล อนันตกูล
114. นายวิศิษฐ์ ประทุมสุวรรณ
115. พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ
116. นายชุบ ชัยฤทธิชัย
117. นายมาร์โค เจริญใจ
118. นายครูนิตย์ ปิงเมือง
119. พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน
120. ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
121. น.ส.ปานระพี แก้วภราดัย
122. นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย
123. นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา
124. นางนิภา พริ้งศุลกะ
125. นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท