พรรคไทยพอเพียง

พรรคไทยพอเพียง

พรรค : ไทยพอเพียง

จำนวนผู้สมัคร : 3 คน

หัวหน้าพรรค : นายจำรัส อินทุมาร

นโยบายพรรค
1.    จัดให้มีการอบรมปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อนำไปบริหารจัดการครอบครัว ทำมาค้าขาย และธุรกิจ ทั่วประเทศใช้เวลา 5 วันเมื่อผ่านการอบรมจะได้ค่าตอบแทนคนละ 10‚000 บาท
2.    อบรมและให้กู้เงินประกอบอาชีพและใช้หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000บาท ไต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่มีดอกเบี้ย
3.    ปลดหนี้โดยรัฐบาลจะทำการซื้อหนี้ในและนอกระบบของประชาชนทั้งหมด แล้วให้ลูกหนี้มาใช้หนี้ให้กับรัฐบาลเพียงทางเดียว คนมีรายได้น้อยก็ให้พักชำระหนี้หรือประนอมหนี้ตามความเหมาะสม  อายุครบ 60 ปียกหนี้ให้ทั้งหมด
4.    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับอย่างต่ำเดือนละ 5‚000 บาท
5.    รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชือ พรรคไทยพอเพียง

1. นายจำรัส อินทุมาร
2. น.ส.ณัทธญากร อ่อนสร้อย
3. นายธเนศพัฒน์ ตั้งสำเริงวงศ์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท