พรรครักษ์สันติ

พรรครักษ์สันติ นโยบายพรรครักษ์สันติ

หัวหน้าพรรค : ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

จำนวนผู้สมัคร : 64 คน

นโยบายพรรค
1.นโยบายด้านการสร้างความเป็นธรรมเพื่อสร้างความสามัคคี ลดความแตกแยกในสังคม
2. การสร้างผังประเทศป้องกันภัย โดยจะสร้างเส้นทางผังประเทศต้านภัย เพื่อพัฒนาโครงสร้างที่ดินของประเทศ นำพื้นที่ไปใช้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันและอนาคต
3. การสร้างเส้นทางคมนาคมสมบูรณ์ โดยการมุ่งเน้นพัฒนาระบบการคมนาคมไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชื่อมโยงทุกภาค
4. ภาษีอยู่สบาย คือแนวทางลดการเสียภาษีโดยจะเลื่อนเพดานภาษีขึ้น
5.ธนาคาร เพื่อคนยากไร้ ที่จะยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารเพื่อคนยากไร้ ลดความบกพร่องของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านด้วยระบบธนาคารที่แน่นอน
6. เกษียณสำราญ เพื่อตอบแทนผู้อาวุโสในสังคมไทย การจัดสรรเงินสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส พัฒนากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครักษ์สันติ
1.ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
2. ผศ.ดร.นพดล อินนา
3. นายพันธ์เลิศ ใบหยก
4. นายกมล รัตนประสิทธิ์
5. นายพีระพงศ์ สาคริก
6. รศ.ดร. ชรินรัตน์ พุทธปวน
7.ผศ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ์
8. พล.ต.ท. ณรงค์ ศิริสุนทร
9. พล.ต.ท. ธนู ชัยนุกูลศิลา
10. พล.ร.อ. พีรสรรพ์ วัชรมูล
11. พล.ต.ต.ดร.สมชาติ สว่างเนตร
12.พล.ต.ต.โชคชัย ดีประเสริฐวิทย์
13. พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์
14. พ.ต.อ.พิรุณ สิงห์ทิพย์พันธุ์
15. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
16. รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
17. รศ.ดร.อภิชาติ จิรัฐติยางกูร
18. ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย
19. พล.ร.ท. สุธี เมนะโพธิ์
20. นายประภัทร์ ศรลัมพ์
21. นายจักรพันธ์ นาคลดา
22. นายโกวิทย์ วัฒนกุล
23. พล.ท. ชุมพร วิเชียร
24. นายสมพัฒน์ กัลยาวินัย
25. ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
26. ดร. ชัยพร ธนถาวรลาภ
27. นายรชต กฤตธรรมวรรณ
28. นายชูชัย ทองขาว
29. นางลาวัณย์ ตันติกุลพงศ์
30. นายธีระวัฒน์ พอใจ
31. ดร. รัชพล คชชารุ่งโรจน์
32. นายพิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์
33. นายยงยุทธ แสงทองไพบูลย์
34. ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี
35. น.อ. อัคร์วินต์ วรรณะศิลปิน
36. พ.ต.ท. ขวัญชัย ชัยเวช
37. พล.ต.หญิง พูลศรี เปาวรัตน์
38. น.ส. ศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล
39. นายศรีรณ ยำอางค์
40. นายสุรินทร์ รอซซากี
41. นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม
42. นายเสรี โตสารเดช
43. นายสมศักดิ์ สุขสำราญ
44. นายภูเจต อินทรกำแหง
45. นายขุนธรรม เดือดขุนทด
46. นางวารุณี ศรีธารชัย
47. นายกฤษดา กำแพงแก้ว
48. นายสุระพง ธรรมวรางกูร
49. น.ส. นารี เวียงคำ
50. นายจรินทร์ ภูริคุปต์
51. นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ
52. พ.ต.ท.พิชัยยุทธ เฉลิมศิริหล้า
53. นายพงษ์สรรพ์ สรรพานิช
54. นายแนบ สุดสงวน
55. นายชัยพร มหาขันธ์
56. นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์
57. นายอภิชิต เจนพิทักษ์สมบัติ
58. นายสมชาย พิเชษฐพันธ์
59. นายเกียรติศักดิ์ มีเสน
60. นายอิทธิ เกษตรคามพิทักษ์
61. นายภิญโญ อันอดิเรกกุล
62. น.ส. นันทิยาวลัย นันทะแกล้ว
63. นายวิษุวัต เจริญขวัญเมือง
64. นายปรีดี นักงาน

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท