พรรคไทยเป็นสุข

พรรคไืทยเป็นสุข นโยบายพรรคการเมือง
พรรค : ไทยเป็นสุข

จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

หัวหน้าพรรค : นายประดิษฐ์ ศรีประชา

นโยบายพรรค
1. เด็กคนไทยทุกคนต้องมีเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาท
2. ผู้สูงอายุเพิ่มเบี้ยยังชีพเป็น 2,000 บาทต่อคน
3. พักหนี้ ธกส.5 ปี
4. ที่ดินที่เป็น สปก.ให้เป็นโฉนด หรือ นส 3 ก

คำขวัญ ประชาธิปไตยก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข

ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทยเป็นสุข
1. นายประดิษฐ์ ศรีประชา
2. นายประกาศิต ชินตะวัน
3. นายอภิวัช ทองฤทธิ์
4. นางเพ็ญสิริ ปริญญา
5. นายพะนารถ ตามประทีป

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท