พรรคกิจสังคม

พรรคกิจสังคม นโยบายพรรคกิจสังคม
พรรค : กิจสังคม

จำนวนผู้สมัคร : 125 คน

หัวหน้าพรรค : นายทองพูล ดีไพร

นโยบายพรรค
1. แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม
2.พรรคจะดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้าน ส่งเสริมด้านเกษตรกรรมโดยใช้ชลประทานระบบท่อ
3.ด้านเศรษฐกิจจะส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้นำ และพรรคจะพัฒนาเมืองหลวงโดยการกระจายความเจริญออกสู่เมืองบริวาร

ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกิจสังคม
1.นายสุวิทย์ คุณกิตติ
2.น.ส.สุวิภา คุณกิตติ
3.นายสันติ อุทัยพันธุ์
4.นายยุทธศักดิ์ ศิลปรัสมี
5.นายเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม
6.นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ
7.นายสมบัติ แก้วสองเมือง
8.นางพรศิริ ธนะสังข์อินทุโศภน
9.นายสบาย ไสยรินทร์
10.พล.อ.เดชชัย มีผดุง
11.นายโชค คุณกิตติ
12.นางนงนภัส ตันเจริญ
13.นายจรรยา จินดาทิพย์
14.นายนคร อุทัยกัณฑ์
15.นายจีระพัฒน์ แจ่มเงินวัฒนกูล
16.นายสุรินทร์ ขุนฑวุฒิ
17.นายวันชาติ บุญเก่า
18.นายสมชาย นรเศรษฐพงศ์
19.นายชอบ สาแช
20.นายมีชัย ภิรมย์กิจ
21.นายทองคำ บุญรอด
22.นายสุรินทร์ งามสุด
23.นายสมหมาย เชื้อสง่า
24.นายศิริ คานทอง
25.นายอำนวย แก้วกุญชร
26.นายอ้วน คงพินิจ พานิชกิจ
27.น.ส.กัลยาณี สันติชาติ
28.นายเจริญ ตระการฤทธิ์
29.นายทวีศักดิ์ สระใหญ่
30.นายเรืองวิทย์ ยงบรรทม
31.นายสถาพร ทองคำ
32.ร.ต.ต.ทวี ประทุมมา
33.นายสมพงศ์ อ่ˆอนทอง
34.นายณัฏฐนันท์ สุรภาอรรถวิชญ์
35.นายยาหมาด เจ๊ะง๊ะ
36.นายแพง ม่องปัญญา
37.นางสมประสงค์ สุพัฒนาพงศ์
38.นายสุบิน พรอัจฉริยกุล
39.นายพิชัย ศรีจันทร์ทอง
40.นายโรจน์ แสงฤดู
41.นายสง่า รัตนปริญญานนท์
42.นายปัญญา เสือสกุล
43.นายสุริยา หรือประเสริฐ
44.นายอินศวร กาวรรณ
45.พล.ต.นิพนธ์ คำแหง
46.นายสมคิด ประสิทธิ์ศาสตร์
47.นายคำสิงห์ แก่นภูเขียว
48.นายสมพงศ์ โสภณสุริยะ
49.นายพลเอก วัฒนดิลก
50.นายวิวาห์ ศรีมุกข์
51.นายวิรวิศว์ สามารถ
52.นายอาแว มามะแตหะ
53.นายอมร กล้าวิกย์กิจ
54.นายหลั่น ดวงเดือน
55.นายโสภา เปรมโสภณ
56.นายประดิษฐ์ จำเนียรพล
57.นายจำเริญ บัวบุตร
58.นายรำหลี เจ๊ะเล๊าะ
59.นายเสรี พิมพ์พัฒ
60.นายเทวฤทธิ์ แสงผา
61.นายบรรลุ นาคอาภา
62.นายองอาจ ไตรปิฎก
63.นายแสวง แสงสุวรรณ์
64.พ.ท.แสงจันทร์ จันทร์ขยัน
65.นายอาษา จันทร์พิทักษ์
66.นายวิโรจน์ ทาทอง
67.น.ส.ศิริกุล ศรีทอง
68.นายธรรมศักดิ์ แสงพรหมมินทร์
69.นายปรีชา วัฒนพรหม
70.นายจิสราภิวัฒน สุวรรณศรี
71.นายสุวิทย์ ดิษฐประชา
72.นายชโยดม จันทร์สุทิน
73.นายนันทวัฒน์ ทิพย์พรวงษ์
74.นายสรายุทธ หน่อใหม่
75.นายชัยวัฒน์ ศรีคชา
76.นายไชยรัตน์ ปาโท้
77.นายดำรง ลดหวั่น
78.นายธวัช ณะกัณฑ์
79.น.ส.ณัฐฐินันท์ พันธ์สมบุญ
80.น.ส.นงนุช คานนิม
81.นายพินิจ มาลัยเล็ก
82.นายสมศักดิ์ รถทอง
83.น.ส.อุทัยวรรณ ศรีศิริทรัพย์
84.นายอัษฎากร ศรีเคน
85.นายนพปฎล อินทพรหม
86.พ.ต.อ. วิชัย กองปัญโญ
87.นายธนากร คำสีโห
88.น.ส.เยาวรัตน์ แงวกุดเรือ
89.นายทันพงษ์ แก้วแช่ม
90.นายไพโรจน์ เตสะอาด
91.ร.ท.สมชาย ยุซิ (ล้มละลาย)
92.นาย สุกิจ ศรีวงศ์สุวรรณ
93.นายรุ่งโรจน์ กาญจนไพรดี
94.นายกฤษกร ศิริมาลัย
95.นายชาตรี เพชรแก้ว
96.นายมนัส จันทร์สุข
97.นายอนุศักดิ์ โกณะสิทธิ์
98.นายนพพร ทับถาวร
99.นายถาวร ธรรมพล
100.นายถวัลย์ ปัตตานัง (เสียสิทธิ)
101.นายสมศักดิ์ สาลิกา
102.นายบัญญัติ เชิดชูพงษ์
103.นายชนณวัสน์ วรณัชช์พิบูล
104.นายชลิต อินทรัตน์
105.นายเดิม สำลีพันธุ์
106.นายบุญเสริม โพธิ์เจริญ
107.นายวิศรานต์ รังสีปัญญา
108.นายธรรมรัตน์ ตุ้มทอง
109.นายโกมล ชะเอม
110.นายสมชาย วงษ์อินทร์
111.นายวันชัย บุญพลอย
112.นายนที เรืองพิริยกิจ
113.นายณัฐชัย เติมวานิช
114.นายคณินศักดิ์ ชะฎาแก้ว
115.น.ส.วาณีพรรณ บุญศิริโชคอำไพ
116.นางมาลี เหลืองตรงกิจ
117.นายอนันต์ จันทร์ตา
118. น.ส.ยุพา ชมภูศรี
119.นายภพสธร สาแช
120.นางมนินทิรา จันทร์พิทักษ์
121.นายณัฐศักดิ์ คำรินทร์
122.นางชัญญาพร กอนเทียน (เสียสิทธิ)
123.นายสมศักดิ์ เย็งยูโซ๊ะ
124.นางวราภรณ์ เย็งยูโซ๊ะ
125.นายจงรักษ์ สมจิตต์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท