พรรคไทยเป็นไท

พรรคไทยเป็นไท นโยบายพรรคไทยเป็นไท
พรรค :
ไทยเป็นไืท

จำนวนผู้สมัคร : 10 คน

หัวหน้าพรรค : นายพงศ์สุชิน วีระกิธพานิช

นโยบายพรรค
1.    จัดให้มีการอบรมปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อนำไปบริหารจัดการครอบครัว ทำมาค้าขาย และธุรกิจ ทั่วประเทศใช้เวลา 5 วันเมื่อผ่านการอบรมจะได้ค่าตอบแทนคนละ 10‚000 บาท
2.    อบรมและให้กู้เงินประกอบอาชีพและใช้หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000บาท ไต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่มีดอกเบี้ย
3.    ปลดหนี้โดยรัฐบาลจะทำการซื้อหนี้ในและนอกระบบของประชาชนทั้งหมด แล้วให้ลูกหนี้มาใช้หนี้ให้กับรัฐบาลเพียงทางเดียว คนมีรายได้น้อยก็ให้พักชำระหนี้หรือประนอมหนี้ตามความเหมาะสม  อายุครบ 60 ปียกหนี้ให้ทั้งหมด
4.    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับอย่างต่ำเดือนละ 5‚000 บาท
5.    รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรระไทยเป็นไท
1. นายพงศ์สุชิน วีระกิธพานิช
2. นายวงศ์ฑอมร มาตย์สุรีย์
3. นางอ๋อย รุ่งเรือง
4. นายทองสุข ทะยะราช
5. นางเยี่ยม จันทะวงศ์
6. นายบุญอุดม ใจหล้า
7. นายอาโต๊ะ หมื่นเต
8. นายโภอคิณ โพธิ์โตนด
9. นายพรประเสริฐ ทัยฤทธิ์ธนเดช
10. นายบุญเสริม หัทยานนท์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท