พรรคภูมิใจไทย

พรรคภูมิใจไทย นโยบายพรรคภูมิใจไทย
พรรค :
ภูมิใจไทย

จำนวนผู้สมัคร : 125 คน

หัวหน้าพรรค : นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล

นโยบายพรรค
1. กองทุนประกันสินค้า ราคาข้าวเปลือกคันละ 20,000 บาท
2. กองทุนสวัสดิการผู้บำเพ็ญประโยชน์
3. กองทุนจ้างงานแห่งชาติ 1 ล้านตำแหน่ง
4. กองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน อปท.จังหวัดละ 100ล้านบาทต่อปี
5. สร้างถนนปลอดฝุ่นทั้งประเทศ
6. สร้างทางน้ำเข้าไร่นา
7. สร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาอาชีพ 4 ภาค
8. สร้างที่ทำกิน 1 ล้านคน

ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
๑.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
๒.นายชัย ชิดชอบ
๓.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
๔.นางนาที รัชกิจประการ
๕.นายศุภชัย ใจสมุทร
๖.นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน
๗.นายเพิ่มพูน ทองศรี
๘.นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
๙.นางสาวศรีวรรณ เทียมประเสริฐ
๑๐.นายพิพัฒน์ พรหมวราภรณ์
๑๑.นายประเวช รัตนเพียร
๑๒.นายสุรชัย สุทธิธรรม
๑๓.นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
๑๔..นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย
๑๕.นางศุภธินันท์ ไถวสิทธ์
๑๖.นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
๑๗.นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
๑๘.นางชนากานต์ ยืนยง
๑๙ .ร้อยตรีกฤษฎา การุณ
๒๐. นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล
๒๑. นายฉัตรชัย ศิลาพร
๒๒ พลเอก ดุสิต เครือใย
๒๓ นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
๒๔ นายมานพ ปัตนวงศ์
๒๕ นายคำตา แคนบุญจันทร์
๒๖ นายสมควร ทองสุกใส
๒๗ นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล
๒๘ นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์
๒๙ นางสาว วาสินีพร พลเยี่ยม
๓๐ นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
๓๑ นายพันธพัฒน์ พัฒนะพัฒนา
๓๒ นายโกศล เหมพลชม
๓๓ นางชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี
๓๔ นายไกรวัลย์ เกษมศิลป์
๓๕ นายฉัตรชัย ชูแก้ว
๓๖ นายอวยชัย สุขรัตน์
๓๗ นายอธิวัฒน์ สอนเนย
๓๘ นายธนกร วังบุญชนะ
๓๙ นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว
๔๐ นายสนั่น สุขรมย์
๔๑ นางสาวอริสรา ตาวงษ์
๔๒ นางสาวเอื้ออิศรา หมื่นแสน
๔๓ นายจิรเดช ซามาเละ
๔๔ พ.ต.ท.ณรงค์ โพธิจักร
๔๕ นางศริยา ใจสมุทร
๔๖ นายพิพัฒน์ วีระถาวร
๔๗ นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร
๔๘ นายสมเกียรติ กิจเจริญ
๔๙ นายสมชัย ตั้งปวิทยา
๕๐ นายสุนทร โนราช
๕๑ นายอำพันธ์ ไทยสนิท
๕๒ นายประชา อัศวนิเวศน์
๕๓ นายณัชพล เจริญวงศ์
๕๔ นายมานะ พรสุรัตน์
๕๕ นายเกษม ลีละยุวพันธุ์
๕๖ นายมูฮำหมัดนาเซ กอร์เดร์
๕๗ นายสนิท วัฒนสุข
๕๘ ด.ต. กรณ์ วราธรรมกุล
๕๙ นายคำก่าย กองพร
๖๐ นางจิดาภา ฮดฤาชา
๖๑ นายณัฐพล งามเหลา
๖๒ นายธนัช นาคจันทึก
๖๓ นายประยงค์ โม้สี
๖๔ นายประเสริฐ ชินศรี
๖๕ นายวีระชัย จูห้อง
๖๖ นายณัฐพงศ์ วิเชียรวรรณ
๖๗ นางสกุลลักษณ์ ศักดาพิทักษ์
๖๘ นายสถาพร โคตรบุก
๖๙ นายธรรมบุตร เกียรติกอบสุข
๗๐. นางสาวนุชชาวดี พันธ์สวัสดิ์
๗๑. นางชวนพิศ พันธ์เพียร
๗๒. นางสาวนิติยา พรหมสวัสดิ์
๗๓. นางนิยา คงพิบูลย์
๗๔. นายประสิทธิ์ จิตจุ่น
๗๕. นางสาวมณฑาทิพย์ จุฑานนท์
๗๖. นายศักดา จริงจิตร
๗๗. นายธนัท ลาชโรจน์
๗๘. นางสาวเพ็ญศรี อินอุ่นโชติ
๗๙. นายวรนิต วินทะไชย
๘๐. นางสาวศศิพร อุษณวศิน
๘๑. นางสาวน้ำอ้อย รู้แสวง
๘๒. นายสาโรจน์ วัฒนสโรจ
๘๓. นายสุพล สุขศรีมั่งมี
๘๔. นายกฤษฎาพัฒน์ แจ้งจรรยาวงศ์
๘๕. นายยุทธพงษ์ สิทธิ
๘๖. นายไพรวัลย์ มีหิริ
๘๗.ว่าที่ร.ต.ก่องเกียรติ รักษ์ธรรม
๘๘.นายจีรวรพัฒน์ เขียวสี
๘๙.นายซายุตี สะอุ
๙๐.นางสาวณัฐนันท์ พินทอง
๙๑.นายดลหร่อหมาน อุสมาน
๙๒.นายธีระพงษ์ สีวิลัย
๙๓.นางสาวนุชนารถ แซ่บ้าง
๙๔.ว่าที่ร.ต.ปริญญา มาน้อย
๙๕.นายปรีชา จบดี
๙๖.นางสาวปิลันธนา อินทรมาศ
๙๗ นางสาวเพ็ญนภา ทุมลา
๙๘.ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ ขาวสะอาด
๙๙. นางสาวไพวรรณ สิทธิกัน
๑๐๐.ว่าที่ร.ต.ไพศาล รอดเจริญสุข
๑๐๑ นางสาวลักขณา มณีรัตน์
๑๐๒ นายวัชรา ฉิมเงิน
๑๐๓ นายวินัย สมบัติ
๑๐๔ นาวสาววิรัตา ขวัญแพ
๑๐๕ นางสาวกัญญวรรณ ปิ่นเงิน
๑๐๖ นายอนุรักษ์ แก้วฉาง
๑๐๗ นายสราวุธ รามณรงค์
๑๐๘ นางสาวสุกัญญา สุขรุ่ง
๑๐๙ นาวสาวสุทิศา สิทธิมาลย์
๑๑๐ นายสุริยา วาสะรัมย์
๑๑๑ นายสุวิทย์ พรมขุนทด
๑๑๒ นางสาวเสาวคนธ์ คำนวณจิตต์
๑๑๓ นายศิวกร แสนวงษา
๑๑๔ นางสาวอัญชลี ชวนชื่น
๑๑๕. นางสาวอัญชลี เหลี่ยมสูงเนิน
๑๑๖.นายอัศนีย์ สายสุวรรณ
๑๑๗.นางสาวอัญชนา เทพนาคิน
๑๑๘. นายวิพรสกุล แก้วพิทักษ์
๑๑๙.นายวัชระ ลูกหยี
๑๒๐.นางสาวภริดา พุ่มประดิษฐ์
๑๒๑.นายชัยวัฒน์ เสมหล่ำ
๑๒๒.นายพิภพ ช้อยวงศ์งาม
๑๒๓.นายสมาน สำราญวงศ์
๑๒๔.นายเอกชัย กุ้งทอง
๑๒๕. นายมารุต มัสยวาณิช

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท