พรรคแทนคุณแผ่นดิน

พรรคแทนคุณแผ่นดิน นโยบายพรรคแทนคุณแผ่นดิน
พรรค :
แทนคุณแผ่นดิน

จำนวนผู้สมัคร : 32 คน

หัวหน้าพรรค : นายวิชัย ศิรินคร

นโยบายพรรค
1.    จัดให้มีการอบรมปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อนำไปบริหารจัดการครอบครัว ทำมาค้าขาย และธุรกิจ ทั่วประเทศใช้เวลา 5 วันเมื่อผ่านการอบรมจะได้ค่าตอบแทนคนละ 10‚000 บาท
2.    อบรมและให้กู้เงินประกอบอาชีพและใช้หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000บาท ไต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่มีดอกเบี้ย
3.    ปลดหนี้โดยรัฐบาลจะทำการซื้อหนี้ในและนอกระบบของประชาชนทั้งหมด แล้วให้ลูกหนี้มาใช้หนี้ให้กับรัฐบาลเพียงทางเดียว คนมีรายได้น้อยก็ให้พักชำระหนี้หรือประนอมหนี้ตามความเหมาะสม  อายุครบ 60 ปี ยกหนี้ให้ทั้งหมด
4.    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับอย่างต่ำเดือนละ 5‚000 บาท
5.    รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ

ผู้ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคแทนคุณแผ่นดิน
1. น.พ.แวมาฮาดี แวดาโอะ
2. นายวิชัย ศิรินคร
3. นายก่อชี อุเช่ง
4. นายอนันต์ แสงวัณณ์
5. นายสันติ เกาะกาวี
6. นายนิรันดร์ วายา
7. นายบาเฉด หวังโสะ
8. นายนเรศน์ ดาวเรือง
9. นายประยูร พูลจันทร์
10. นายสล่ำคาน ตายูเคน
11. นายวีระชัย ชอบแต่ง
12. นายทินภัทร ประภาสพงษ์
13. นายพงศ์วณัฐ คงทรัพย์
14. นายอมาโด เค็นหมิน
15. นายยศ จันทร์หอมฟุ้ง
16. นายสมภพ โคตรวงษ์
17. นายสมนึก พิบูลย์
18. นายธวัชชัย ดวงแก้ว
19. นายสุทิน ไชยรินทร์
20. นางชุติมา พรมประดิษฐ์
21. นายพัชดล กาละเมฆ
22. นายอับดุลรอนิง ยูโซะ
23. นายอับดุลซอมะ เจะเฮง
24. นางนิธินันท์ ทองนวม
25. นายนิธิศพงศ์ คงทรัพย์
26. นายชาลีกี อับดุลลาเต๊ะ
27. นายฮาเซ็ง สาตาลา
28. นายทิวา เมืองแก้ว
29. นายมะยาแม มะดีเย๊าะ
30. นายสมยศ ส้มเขียวหวาน
31. นายสาปียัณ บูละ
32. นายโอเซ็นต์ หะยีมะมิง

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท