พรรคเพื่อฟ้าดิน

พรรคเพื่อฟ้าดิน นโยบายพรรคเพื่อฟ้าดิน
พรรค :
เพื่อฟ้าดิน

จำนวนผู้สมัคร : 1 คน

หัวหน้าพรรค : นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ

นโยบายพรรค
1. พัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอาริยะ หรือการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรม
2. พัฒนาชุมชนให้มีศีลธรรม ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจและประโยชน์โดยมิชอบ
3. รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกราชของชาติไทย

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อฟ้าดิน
1. นายแก่นฟ้า แสนเมือง

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท