พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย นโยบายพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
พรรค :
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้สมัคร : 30 คน

หัวหน้าพรรค : นายโชติ บุญจริง

นโยบายพรรค
1. หนี้สินและความยากจนของประชาชนต้องรับการจัดการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นในสังคม โดยจัดสรรงบประมาณของประเทศอย่างเป็นธรรม ตามสัดส่วนของประชากร
2.ปรับปรุงระเบียบกฎหมายและนโยบายให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไทยโดยเร่งด่วน

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
1.นาย โชติ บุญจริง
2.นายชรินทร์ ดวงดารา
3.นายชัยภร แย้มปั้น
4.นายสำเริง ปานชาติ
5.นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล
6.นายวิเชียร ควรเอี่ยม
7.นายวัชรพงศ์ ชำนาญเวช
8.นายอมรเทพ สวัสดี
9.นายประภาส แสงศรี
10.นางปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้
11.นายอารมณ์ ไกรมงคล
12.นางเตือนใจ น้ำใจสัตย์
13.นางประภาพรรณ ทับทิมถาวร
14.นายวันชัย ปารมีกาศ
15.นายอาทิตย์ สุคำ
16.นายปั้น บุญศรี
17.นางไมตรี แก้วพรหม
18.นางละออ แก้วละเอียด
19.นายมานพ พนมสังข์
20.นางเพชรวลี พร้อมพรรค
21.นายสุทัศน์ ศิริครุฑ
22.นายคณพิชญ์ แหยมโต
23.น.ส. วราภรณ์ อินต๊ะยศ
24.นายเอกอนันต์ บุญมี
25.นางเพ็ญพิชชา จั่นเรือง
26.นายอำนวย มณีนิล
27.นายสมชาย รังผึ้ง
28.นายอุดม โกสุมา
29.นายโสมนัส อู่ไพฑูรย์
30. น.ส. วันทนา ขอพึ่ง

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท