พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติำไทยพัฒนา นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา
พรรค :
ชาิติไทยพัฒนา

จำนวนผู้สมัคร : 125 คน

หัวหน้าพรรค : นายชุมพล ศิลปอาชา

นโยบายพรรค
1. สร้างความปรองดองให้เกิดกับคนในชาติโดยเร่งด่วน เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤต
2. สร้างเศรษฐกิจไทยโดยกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ เตรียมความพร้อมประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและกฎหมาย
4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5. เพิ่มรายได้ให้คนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)
1. นายชุมพล ศิลปอาชา
2. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
3. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
4. นายยุทธพล อังกินันทน์
5. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
6. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
7. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
8. นายเกษมสันต์ วีระกุล
9. นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
10. นายกูลเกียรติ ทับทิมทอง
11. นายเจรจา เที่ยงธรรม
12. น.ส.พรรณี โพธสุธม
13. นายเฉลิมชัย โควสุรัตน์
14. ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
15. ศ.นพ.อำนวย คัจฉวารี
16. รศ.นพ.ฉลาด โสมะบุตร์
17. ผศ.อารีย์ วชิรวราการ (ไม่เป็นสมาชิกพรรค)
18. นายมนัส บุญจำนงค์
19. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์
20. นายสมพงษ์ บ่างตระกูล
21. นายอุฤทธิ์ บุญมาก
22. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
23. นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง
24. นายนำชัย แซ่ตั้ง
25. นายสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์
26. หม่อมหลวง ชนะพันธุ์ ภฤตากร
27. พล.ต.ท. ธรรมนิตย์ ปิตะนิละบุตร
28. นายวิเชียร เปาอินทร์
29. นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์
30. นพ.ขจร เวชพฤติ
31. พล.ต.สิทธา พิบูลรัชต์
32. พ.ต.อ.(พิเศษ) ไพศาล สุนทร
33. ดร.สุรางคนา มัญยานนท์
34. ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์
35. น.ส.อรทินท์ บุนนาค
36. นายสุรชัย ตั้งจิตสมคิด
37. นางนฤมล เวขชนินนาท
38.นายเจริญ รอดรักษา
39. นายสุพล เนอปฏิมานนท์
40. นายวิทยา เรืองอภิรมย์
41. นายจนัย แย้มมีกลิ่น
42. นายประวิต ชอุ่ม
43. นายวิบาน จิ๋วเจียม
44. นายประสงค์ ชุ่มใจหาญ
45. พ.ต.ท.เยี่ยม สุดาทิพย์
46. นายทวีสิทธิ์ คำรักษ์
47. นายวิชัย คูสกุล
48. นายประวัติ แสงจันทร์
49. นายเฉลิม วิธุรัติ
50. นายจำลอง อินทรกำแหง
51. นายจำลอง ธรรมมะ
52. นายทวนพ โรจนอวรัมภ์กุล
53. นายวิชัย ผลอวยพร
54. นางพรทิมล ผลอวยพร
55. นางพิมลพรรณ เป้าสุวรรณ
56. น.ส.วรดา คำทา
57. น.ส.เพ็ญศิริ คำทา
58. นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ
59. นายสิริ กลันผล
60. นายกมล จิตระวัง
61. นายมนู ตุ่มคำ
62. นายสมาน กลิ่นเกษร
63. ร.ต.สมนึก เกิดเกษ
64. นายวิรัช วัฒนไกร
65. นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์
66. นายทรงพล หิมาศาสตร์
67. นายสาทร เรืองจิระอุไร
68. นายสมชาย สุวพันธ์
69. นายปรีชา จั่นเพชร
70. นายสำเนียง เฟื่องฟู
71. นายปราโมทย์ พัฒนมงคล
72. นายสสำราญ พลายจั่น
73. น.ส.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัด
74. นายไพสันต์ โพธิพฤกษาวงศ์
75. นายสำรวย ฉิมทวี
76. นายสาธิต ทูลสวัสดิ์
77. นายสุพจน์ นาคประดิษฐ์
78. นายมูฮำมัดซูฮัน ลามะทา
79. นายสมภาส พจนปรีชา
80. นายสนธิญา สวัสดี
81. นายเจริญ จิตบรรรจง
82. พ.ต.ฉลอง จิตรตรง
83. พ.ต.มิตร ซิตเดชะ
84. นายอาหมัด นิยม
85. น.ส.สุพาณี เวชศาสตร์
86. นายนิทัศน์ สัญจร
87. นายนิรันด์ มะดือราแม
88. นายอดิศักดิ์ มูซอ
89. นายพีรพงศ์ อิสรภักดี
90. นายสุทน ถีตา
91. นายวีนะ จงเกษภรณ์
92. นายสมเกียรติ สายทอง
93. นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
94. นายพูลพล กมุทติรา
95. นายสุภา พรหมคุณ
96. นายศักดา สารีบุตร
97. นายอานันต์ แพทยานนท์
98. นายจินณ์ ถาคำฟู
99. นายเมธากรณ์ จรัสอาชา
100. นางดารณี เลศะวาณฺช
101. น.ส.วรางค์ลักษ์ ยศสังข์
102. นายกฤชชัย ศรีสว่าง
103. น.ส.จารุณี ปิตะบูรณ์
104. น.ส.สุพิษ ขันธ์ตวง
105. นางมะลิวัลย์ ยมนัตถ์
106. น.ส.ปราณี สืบพันธ์โพธิ์
107. นางมยุรา อุทัยศรี
108. นายอินทศักดิ์ คมน์ธนะวัฒน์
109. นายพีระ เกตุแก้ว
110. นายอนันต์ วัฒโน
111. นายอัครพล สงวนพงษ์
112. นายธวัชชัย จงดี
113. นายสิทธิชัย ตันติรังสี
114. นายชาดร จงสมจิตต์
115. นายดุษฎี จันทร์สคราญ
116. นายสันติ รวมเมฆ
117. นายอภิวัตน์ บัวพันธ์
118. นายพัฒนา โต๊ะชาลี
119. นายชัยรัตน์ เหมมั่น
120. พ.ต.ท.ชลิต สิงหรัตนศิริ
121. นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
122. นายชัยรัตน์ พุทาญาณากร
123. นายสมชาย คุ้มพูล
124. นายฉัตรพนธ์ อรุณพัฒน์เมธี
125. นายชัยนนท์ เตชะสุภากูร

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท