พรรคชาติสามัคคี

พรรคชาติสามัคคี นโยบายพรรคชาติสามัคคี
พรรค :
ชาติสามัคคี

จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

หัวหน้าพรรค : นายนพดล ไชยฤทธิเดช

นโยบายพรรค
ด้านสาธารณสุข
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ จึงต้องมีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสวัสดิการเป็นพิเศษ
ด้านการเมืองการปกครอง
ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยสามัญประจำ ชุมชนในการสร้างจิตสำนึกร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติสามัคคี
1. นายนพดล ไชยฤทธิเดช
2. นายเกรียงไกร เศวตเสนีย์
3. นายประเสริฐ เขตสินบุญ
4. นางประคองศรี สกุลกิม
5. นางสุธิดา การะเกตุ
6. นายเอกราช ศรีนวลอร
7. นางมณีรัตน์ พระนาศรี
8. นางรัตนวราลัย สุริหาร
9. นายถิรเดช เพ็ชร์กุล

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท