พรรคบำรุงเมือง

พรรคบำรุงเมือง นโยบายพรรคบำรุงเมือง
พรรค :
บำรุงเมือง

จำนวนผู้สมัคร : 14 คน

หัวหน้าพรรค : นายสุวรรณ ประมูลชัย

นโยบายพรรค
1. เน้นความสามัคคี สมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจะจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาเพื่อดูแลการเงินให้แก่วัด ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกรูปแบบ ปฏิรูปการศึกษา การเมือง กฎหมาย การปกครอง ให้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา
2. ด้านเศรษฐกิจจะจัดระบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเหลือ 10% อัตราเดียว พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเป็นธรรม เพื่อความก้าวหน้าให้ทัดเทียมอารยประเทศ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคบำรุงเมือง
1.นาย ธานี สุธัญญพฤทธิ์
2.นายมาโนช ผิวขำ
3.นายพงษ์ทิพย์ ศรลัมพ์
4.นายพิทยาธร ปัทมานนท์
5.นายสาโรจน์ ดาราสมาน
6.นายธวัชชัย สุธัญญพฤทธิ์
7.นายอิทธิชัย จิตลดาพร (ไม่เป็นสมาชิกพรรค)
8.นายวสิษฐ์พล คนชม
9.นายมู่สา สนสัก
10.นายณรงค์เดช ศรีสว่าง
11.นายชนะพงษ์ พันธุ์สนิท
12.นายอาคม เกตุมุนินทร์
13.นายจารุวัฒน์ ศรีสะทก
14.นายวิชาญ โครตแก้ว

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท