พรรคกสิกรไทย

พรรคกสิกรไทย นโยบายพรรคกสิกรไทย
พรรค :
กสิกรไทย

จำนวนผู้สมัคร : 2 คน

หัวหน้าพรรค : นายจำลอง ดำสิม

นโยบายพรรค
1. พัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลดปัญหาของคนเมือง กระจายคนรวยที่กระจุก ขจัดทุกข์คนจนที่กระจาย เพิ่มงาน เพิ่มเงิน เพิ่มคน เพิ่มโอกาส ให้แก่องค์ชุมชนพื้นฐานระดับรากหญ้า
2. ผลักดันโครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบธุรกิจ การเมืองทุนนิยมผูกขาดอำนาจรัฐมาเป็นโครงสร้างระบบรัฐให้บริการ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้

ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกสิกรไทย
1. นายจำลอง ตำสิม
2. นายเสนีย์ น้อยอ่ำ (ล้มละลาย)

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท