พรรคมาตุภูมิ

พรรคมาตุภูมิ นโยบายพรรคมาตุภูมิ
พรรค :
มาตุภูมิ

จำนวนผู้สมัคร : 40 คน

หัวหน้าพรรค : พล.อ.สนธิ บุญรัตนกลิน

นโยบายพรรค
1. พัฒนาการเมืองการปกครอง ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดยมุ่งเน้นความมีวินัยเป็นสำคัญ
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรมควบคู่กับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3. พัฒนาสังคม โดยปฏิรูปการศึกษา ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านและตะวันออกกลางให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
5. พัฒนาความมั่นคง โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกิดความเป็นธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ
1.พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
2.นายมั่น พัธโนทัย
3.นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
4.พล.อ.ภิญโญ แก้วปลั่ง
5.นายจำเริญ วราภารณ์
6.นายภักดี มะแอ
7.นายภูวเดช อินทวงศ์
8.นายเด่น โต๊ะมีนา
9.นายพิเชฐ พัฒนโชติ
10.พล.อ.มล.กิติมาศ สุขสวัสดิ์
11.น.ส.จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา
12.นายปาน พึ่งสุจริต
13.นายไพศาล ยิ่งสมาน
14.นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา
15.นายทัศนไชย์ ศันสนะพิทยากร
16.นายอับดุลรอนิ กาหะมะ
17.นายการุณ กูใหญ่
18.พล.อ.ชัยพัฒน์ ธีรธำรง
19.พ.ต.อ.สง่า สกุลพาณิชย์
20.นายธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
21.นายอรรฆชัย ตระการศาสตร์
22.นางสุวรรณทิพย์ ทับทิมเทศ
23.นายธัญญ์นิธิ อักษรสิทธิ์จิรา
24.นายวรเศรษฐ์ จิรายศเสถียร
25.นายแวอาแซ เซ็งยี
26.ว่าที่ ร.ต.อมร พิกุลงามโชติ
27.นายศักดิ์ดา สามารถ
28.นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์
29.นายณฐพนธ์ คงศิลา
30.พล.ต.เจนวิทย์ ยามะรัตน์
31.ร.อ.ศักดิ์ชัย จีรพรชัย
32.นายพรนพพล เกตุทอง
33.นายยิ มาสะอีตำ
34.นายนอม ใจคุ้มเก่า
35.นายมะดิง เย็ง
36.นายพูลเดช กรรณิการ์
37.พล.ต.วีรศักดิ์ นาทะสิริ
38.นายสิทธิพร โพธิโสดา
39.นายวัฒนกร หลักดี
40.นายกริช ตรรกบุตร

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท