พรรคชีวิตที่ดีกว่า

พรรคชีวิตที่ดีกว่า นดยบายพรรคชีวิตที่ดีกว่า
พรรค :
ชีวิตที่ดีกว่า

จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

หัวหน้าพรรค : นางพูลถวิล ปานประเสริฐ (เหรัญญิกพรรครักษาการแทน)

นโยบายพรรค
1. ปฏิรูป การเมืองการปกครอง สังคมเศรษฐกิจ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสุข ยุติธรรมเสมอภาคกัน
2. จัดที่อยู่ที่ทำกิน สร้างงานสร้างอาชีพ ปลดหนี้ให้ประชาชน
3. มุ่งขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง นำเงินนั้นมาตั้งกองทุนเพื่อความมั่นคงในชีวิต ให้ประชาชน
4. สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันของลูกจ้างและนายจ้าง
5. สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ ตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 และองค์กรอิสระได้ตลอดเวลา

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชีวิตที่ดีกว่า
1. นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์
2. นางพูลถวิล ปานประเสริฐ
3. นายประสิทธิ์ สวัสดิผล
4. นายใส ศุภะพินิ

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท