พรรคพลังสังคมไทย

พรรคพลังสังคมไทย นโยบายพรรคพลังสังคมไทย
พรรค : พลังสังคมไทย

จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

หัวหน้าพรรค : นายวิวัฒน์ เลอยุกต์

นโยบายพรรค
1.สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
2.เพิ่มงบประมาณกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนและครัวเรือน
4.ฝึกอบรมเส้นทางอาชีพให้กับผู้จบมัธยมปลายที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ ให้มีทักษะ การทำงาน
5.เพิ่มอัตราค่าจ้างให้เท่าเทียมกัน

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังสังคมไทย
1.นายวิวัฒน์ เลอยุกต์
2.นายสุชีพ อังษานาม
3.นางปัณฑิตา เลอยุกต์
4.นายธีรพล โพธิ์หวี
5.นายวิรัตน์ หาสีโน

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท