พรรคเพื่อประชาชนไทย

พรรคเพื่อประชาชนไทย นโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย
พรรค :
เพื่อประชาชนไทย

จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

หัวหน้าพรรค : นายดิเรก กลิ่นจันทร์

นโยบายพรรค
1. นโยบาย เป็นกลางทางการเมือง ใช้หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม นำการเมืองบริหารประเทศชาติและเป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลก
2. ด้านเศรษฐกิจสังคมการเกษตรและระบบชลประทาน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรของโลกอย่างแท้จริง
3. จัดให้มีสวัสดิการทางการศึกษาของเยาวชน สวัสดิการด้านการรักษาโรค
4. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ทั่วโลกได้รับรู้นำมาซึ่งความสุข สันติสุข ความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนไทยทุกคน

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อประชาชนไทย
1. นายดิเรก กลิ่นจันทร์
2. นายอรุณ อัครวโรทัย
3. นายวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี
4. นายวีระวัฒน์ สุวรรณปรีชา

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท