พรรคมหาชน

พรรคมหาชน นโยบายพรรคมหาชน
พรรค :
มหาชน

จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

หัวหน้าพรรค : นายอภิรัต ศิรินาวิน

นโยบายพรรค
1.ด้านสวัสดิการของประชาชนเชิงคุณภาพและมีประสิทธิผล
2.การกระจายอำนาจของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สร้างความโปร่งใสและขจัดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ4.การเมืองที่สะอาด โปร่งใส และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
5.นโยบายการสร้างความสามัคคีและความมั่นคงของชาติ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชือ พรรคมหาชน
1. นาย อภิรัต ศิรินาวิน
2. นายสุปกิจ คชเสนี
3. นางจำเนียร รัตนภักดี
4. นายเริงพันธุ์ ศิริวนิชสุนทร (เสียสิทธิ)
5. นายธนิต สินศุภสว่าง
6. นายธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท