พรรคประชาชนชาวไทย

พรรคประชาชนชาวไทย นโยบายพรรคประชาชนชาวไทย
พรรค :
ประชาชนชาวไทย

จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

หัวหน้าพรรค : นายสุนทร ศรีบุญนาค

นโยบายพรรค
1. ยึดมั่นกตัญญูต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ปฎิรูประบบสหกรณ์ ธนาคารต้นไม้ กองทุนหมู่บ้าน เป็นองค์กรอิสระ
3. กระจายอำนาจการศึกษา การปกครอง และการงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
4. หยุดหนี้ภาคครัวเรือนด้วยหลักการธนาคารต้นไม้
5. แก้ไขระเบียบค่าตอบแทนกองทุนหมู่บ้านอย่างเป็นธรรม และสลายทุนนอกระบบด้วยการหยุดชำระหนี้ 2 ปี ครองตนด้วยกสิกรรมธรรมชาติพึ่งตนเอง
6. ผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวะมวลเพื่อรองรับวิกฤตชาติ สร้างความมั่นคงให้แผ่นดินทอง

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนชาวไทย
1. นายสุนทร ศรีบุญนาค
2. นายภูมิพัฒน์ เชื้อเอี่ยมพันธุ์
3. นายสำรวย ยอดสุดา
4. น.ส.ฐานิตา ธนาไกรกิติ
5. น.ส.ศศิมาศ พรรณรัตน์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท