พรรครักแผ่นดิน

พรรครักแผ่นดิน นโยบายพรรครักแผ่นดิน
พรรค :
รักแผ่นดิน

จำนวนผู้สมัคร : 1 คน

หัวหน้าพรรค : นายประทีป ประภัสสร

นโยบายพรรค
1. ส่งเสริมให้คนไทยมีความรักชาติบ้านเมืองและรักแผ่นดิน ตามสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายกำหนด
2. สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็ง เพิ่มผลผลิตภาคเกษตร ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตโดยคนไทย
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกัน การตรวจและรักษาโรคฟรีและพัฒนาทางด้านการศึกษาทุกสาขาอาชีพ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครักแผ่นดิน
1. นายธนกฤษ ไวทยานนท์

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท