พรรคประชาสันติ

พรรคประชาสันติ นโยบายพรรคประชาสันติ
พรรค :
ประชาสันติ

จำนวนผู้สมัคร : 34 คน

หัวหน้าพรรค : นายเสรี สุวรรณภานนท์

นโยบายพรรค
1. จะใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น
2. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสนับสนุนการค้าการลงทุน / แก้ปัญหาเครดิตบูโร
3. ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
4. ตั้งธนาคารพุทธศาสนา ตั้งกองทุนพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทุกศาสนา
5. ประกันราคาพืชผลการเกษตร ดูแลชาวนา เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และเพื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาสันติ
1. นายเสรี สุวรรณภานนท์
2. พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
3. น.ส.จรินยาภร ชื่นตา
4. นางทับทิมสยาม สงวนเดชสกุล
5. นายสมชัย แนวพานิช
6. นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี
7. นางจูลี่ สว่างอรุณ
8. นายธีรเดช สุทธิสำแดง
9. นางพิมพ์ใจ ลิ่วเฉลิมวงศ์
10. นางรัชนีวรรณ ปิ่นสุวรรณ
11. พล.ต.ปัญญา เลาห์ทวี
12. นายจรัสหล้า ภูมิวัฒน์
13. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
14. นายมนัส พงศ์วรินทร์
15. จ.ส.อ.สุนทร เนตรประสม
16. นางสุวรรณี แสงภาวรรณ
17. นายอนันต์ ถาวรรณา
18. นายภาคภูมิ ปิตยานนท์
19. นายจำเริญ สานิยม
20. นายปรนรรท์ ธรรมกรบัญญัติ
21. น.ส.สมพร ร้อยกรอง
22. นายประสงค์ ทองศรีสกุล
23. นายสมัคร ที่รัก
24. น.ส.ภัฐฐ์ณภรณ์ รักพูลสงวน
25. นายนิธิรัชฐ์ อนุรักษ์เกิดฉาย
26. นายรชต จึงแย้มปิ่น
27. น.ส.มณีรัตน์ เนตรประสม
28. นายปรีดา วรินทรเวช
29. นายสุรชัย หาญชิน
30. น.ต.ยรรยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
31. นายวุฒิวัฒน์ ทัดศรี
32. นายธนากร จารึกเสถียร
33. นายศิกวัส วิริยะมนตรี
34. ว่าที่ ร.ต.ไพรัตน์ ยิติ

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท