พรรคความหวังใหม่

พรรคความหวังใหม่ นโยบายพรรคความหวังใหม่
พรรค :
ความหวังใหม่

จำนวนผู้สมัคร : 125  คน

หัวหน้าพรรค : นายชิงชัย มงคลธรรม

นโยบายพรรค
1. แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ตกด้วยการสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เป็นจริง
2. แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยโครงสร้างปลูกต้นไม้ใช้หนี้ด้วยนโยบาย 3 น. (หนี้สิน-น้ำ-น้ำมัน) 1 ก. (กองทุน) 1 ร. (รถไฟฟ้าความเร็วสูง)
3. แก้ปัญหาด้านแรงงานกรรมกรด้วยมาตรการค่าแรงอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 1 กองทุน 2 ล้านบาทต่อ 1 สหภาพ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคความหวังใหม่
1. นาย ชิงชัย มงคลธรรม
2. ดร. อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ
3. ศ.พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล
4. นาย คฤกพล ยงใจยุทธ
5. นาย จารึก บุญไชย
6. นาย จัตุรนต์ คชสีห์
7. นาย สนั่น ไชยกาล
8. นาย สุวิชา จุฑามาศ
9. นาย พรชัย ชุมพล
10. นาง วริศรียา บุญสม
11. นาย เรืองเวช เพียซ้าย
12. นาย สราวุฑ ทองเพ็ญ
13. นาย อดิศักดิ์ อัสมิมานะ
14. นาย อนุสรณ์ สมอ่อน
15. นางสาว สุคันธา หลานช่อง
16. นาย สุชล เส็นบัตร
17. นาง ประจง ประสารฉ่า
18. ว่าที่ร.ต. อานวย ปี่แก้ว
19. นาย สมฤทธิ์ เพียรมานะ
20. นาย คณิต ภักภิรมย์ไกรภักดิ์
21. นาย โกศล พละกลาง
22. นาย ตูแวมะรูดิง กาแบ
23. นาย ประเวช คาสวัสดิ์
24. นาย ปรีชา โพธิ์ละคร
25. นาย กิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์
26. พล.ต. เกียรติชูพงศ์ ตระกูลสม
27. นาย ธเนศ หัศบาเรอ
28. นายชัยวัฒน์ อินทรชานาญ
29. นาย ภูริพงษ์ ฉายจรัส
30. นาย บรรจง บุญรัตน์ (ไม่เป็นสมาชิกพรรค)
31. นาย ปราโมทย์ นาคะวัจนะ
32. นาง ซากีเราะห์ วาโซะ
33. นาง กัลยกร บุญไชย
34. นาย บุญเลิศ ภูวิเลิศ
35. นาย บัณฑิต สิถิระบุตร
36. นาย สารวม วรพันธ์
37. นาง สุธาสินี ภู่กาชัย
38. พ.อ. มนู ศรฤทธิ์ชิงชัย
39. นางสาว เศรษฐิณีพร ขจรศิลป์ (เสียสิทธิ)
40. นายประดิษฐ์ บุญศรีบาดาล
41. นาง วรรณพร โคตะโน
42. นาย อดิศักดิ์ ไชยรัตน์
43. นาย สมยศ รักษาวงศ์
44. น.อ.ปราโมทย์ แย้มกลีบ
45. นายนพดล บุญโร
46. นาย แหลม เรืองพินิจ
47. นาย อัครพล บังใบเจริญ
48. นาย อับดุลเลาะ อาลี
49. นาย เกรียงศักดิ์ ทองดี
50. นาย อลาวีย์ มะซอ
51. นาย เดลปาโรสคาน คาลเกล
52. นาย สุโข เพ็ชร์พิรุณ
53. นาง ปภาดา หอมจันทร์
54. นาย เกษร ชาลี
55. นาย มีชัย พันธุวร
56. นายศรัทธา ศักดา
57. นาย แสนพล สังข์นคร
58. นาย สว่าง วรรณสุทธิ์
59. นาง จงจิต ฆารวิพัฒน์
60. นายวิวัฒน์ คลังบุญครอง
61. นาย ธนกฤต กฤดธนาพงษ์
62. นาง สกล ดีโยธา
63. นาย สุวรรณ เพียรภูเขา
64. นาย บุญรวม เวินชุม
65. นาย นาทอง ประครองศรี
66. นาย พิชิต รังสิมันต์
67. นาย นพสิทธิ์ ชุติพงศ์วัฒน์
68. นาย สุรศักดิ์ศรี สาเริง
69. นาย วิเชียร วีระชาติ
70. นาย สงวนศักดิ์ โคตรพัฒน์
71. นาย สุวิทย์ หาทอง
72. นายธวัชชัย สายทอง
73. นาย อับดุลเราะห์มาน วานิ
74. นาง สุมาลัย พวงผกา
75. นาย ดอเลาะ เด็ง
76. นาย พร สายโรจน์
77. นาย อับดุลเล๊าะ กาซอ
78. นาย โมกุน ปี่แก้ว
79. นาง สาธินี พงศ์
80. นางสาว อาไพนันท์ ปราบภัย
81. นาย ธนชาต นาผล
82. นาย สุทิน ปิ่นกุล (ล้มละลาย)
83. นาย ศุภวรรณ บัวเกลี้ยง
84. นาย พัชร รักษ์ศิริ
85. นาย สารอง นิลไชย
86. นาย สาและ ดาแน
87. นาง ธนพัชร์ หริ่มสง่า
88. นางสาว อรทัย ปาเนาะ
89. นาย เกิน เบญมาตย์
90. นาง ศิริลักษณ์ พรมมา
91. นาย วิโรจน์ หอมหวาน
92. นางสาว ลาวัลย์ วังเปียง
93. นางสาว ปรานอม เจริญผล
94. นาย ศรัณย์ บ่อหนา
95. นาย ธีรวัฒน์ สุภารี
96. นาง มูฮาหมัดฮัมดี กาเซ็ง
97. นางสาว ขวัญเรือน ศุภวัฒ
98. นาย อวิรุทธิ์ การดี
99. นาย ภัทชภณ ปะโกสันตัง
100. นาย ธรรมนูญ อุบลชื่นเกษม
101. นาย เปรม ธรรมจักร
102. นาง ฐาปนีย์ จันทะศรี
103. นาย แก่นนภา ยอดเมืองนาย
104. นางสาว เสาวคนธ์ ทองวิเศษ
105. นาย สมัย ภูเดช
106. นาย บุญเริ่ม วันโนนาม
107. นาง หนูพร ภูวาลคา
108. นาง บุญเรียบ กล่อมเมือง
109. นาย ธรรมนูญ มีเพียร
110. นาง จาปี ดอนทราย
111. นางสาว กัลยา อุบลชื่นเกษม
112. นาย วราวุธ วงศ์ธิเบศร์
113. นายคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู
114. นางสาว อุบลทิพย์ กมลเทพา
115. นาย สุรนันท์ สุวรรณ
116. นาย อนุชา มงคลธรรม
117. นาย สมคิด สมนึกสรรพ์
118. นาง เพ็ญสิริ สังข์เงิน
119. นายชัยวัฒน์ ภักดีดินแดน
120. นาย อับดุลอาลิส ยานยา
121. นายทรงภูมิ บุญเนตร
122. นางปรีชญา ยุทธเสรี
123. นายอดุลย์ สาแม
124. นายเซ็ง เลาะมะอะ
125. พลโท จิระพล สิริพราหมณกุล

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท