พรรคพลังคนกีฬา

พรรคพลังคนกีฬา นโยบายพรรคพลังคนกีฬา
พรรค :
พลังคนกีฬา

จำนวนผู้สมัคร : 103 คน

หัวหน้าพรรค : นายวนัสธนา สัจจกุล

นโยบายพรรค
1. หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
2. เสนอรัฐบาลแห่งชาติโดย ดร.ศุภชัย พาณิชย์ภักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เสนอ ดร.ศุภชัย, ธนินทร์, บัญทูร, ประเสริฐ, ประชัย, ดร.ประเวศ ชุดดรีมทีมเศรษฐกิจ
3. ปราบยาบ้า โดยการตัดตอนสารตั้งตันในการผลิตยาบ้าพัฒนาวงการกีฬาไทยระดับรากหญ้าถึงระดับโลก

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังคนกีฬา
1 นายวนัสธนา สัจจกุล
2 นายวิรุณ เกิดชูกุล
3 นายสุรเชษฐ สังขนิยม
4 นายสมโชค จันทร์ทอง
5 นางสะหยอ ช่วยดำ
6 นายญูธน บัวอ่อน
7 น.ส.ธัญลักษณ์ ไพเมือง
8 นายคมกฤช นภาลัย
9 นายธัญญา ชูมณี
10 นายอมร เพ็ชรแก้ว
11 นายอนันต์ชัย จันทรัตน์
12 นายอัมพล เทวพฤกษ์
13 นายสงกรานต์ สิงห์ศิลารักษ์
14 น.ส.เพ็ญนภา อินทฉาย (เสียสิทธิ)
15 นายดุลย์ คล่องสีมา
16 นางนงลักษณ์ เขียวประเสริฐ
17 นายเวช ทองมะลิ
18 นายวรันธร จันทวิรัช
19 นายกำพร นบแก้ววะดี
20 น.ส.วาสนา หอมนาน
21 นายโสภา มั่งศิริ
22 นางรุ่งรัศมี แมนเมือง
23 นายทิวัตถ์ เกิดชูกุล (เสียสิทธิ)
24 น.ส.ภัทรภร นิลสยาม
25 นางสายวรุณ หมวดเพ็ง
26 นายธวัช ไพเมือง
27 นายพันธวิทย์ เต่งศิริธรรม
28 นายบุญโชติ คุ้มหอยกัน
29 นายกิตติพิชญ์ นองเนือง
30 นายสำราญ เรืองสัจ
31 นายชูชัย บุญชื่น
32 นายวิวรรธน์ ธานีรัตน์
33 น.ส.ธนิดา ไชยรักษ์สกุล
34 นายอุดรดิษณ์กร หมื่นเหล็ก
35 นางนงนุช ไพเมือง
36 นายชัชวาลย์ ศิริเคียนทอง
37 น.ส.เรไร พุ่มจันทร์ (เสียสิทธิ)
38 นางกาญจนาภรณ์ พัฒน์ชนะ
39 นายธนกฤต หาสุนทรี
40 น.ส.นิธิปรียา เอกสิงห์
41 นายสมศักดิ์ หมั่นไชย
42 นายธะนะสรรย์ ศรีสุวภัค
43 นางสมพร จันทร์ทอง
44 นายวรฉัตร อุตส่าห์กิจ
45 น.ส.บัวลอน เสนาพันธ์ (เสียสิทธิ)
46 นายแซะห์อับดุลเราะห์มาน อาเยาะแซ
47 นายยาการียา ซิมะ
48 นายเตาฟิต ดือมานิ๊
49 น.ส.วิลาสินี เดชอุดม
50 นางเกษร สาระพันธ์
51 นายไพบูลย์ กรอบทอง
52 นายสมเจตน์ นุชนาค (เสียสิทธิ)
53 น.ส.สุธาสินี พิมศิริกีรติกุล
54 น.ส.อรุณี ทองบุญตาด
55 นางปวันรัตน์ เมฆขำ (เสียสิทธิ)
56 นายสมพร สุขเยาว์
57 นายกิตติศักดิ์ แซ่ลี้
58 นางสาคร นิ่มนวล (เสียสิทธิ)
59 นายสุนทร บ้วลอย
60 นายประสิทธิ์ บุญคุ้มครอง
61 น.ส.เกษรา มีสุข
62 น.ส.สุนีสา คงโด
63 นางเบญจวรรณ นุ้ยน้อย
64 นายณะนาวา นาคพลอยงาม
65 นายทศพล สุดหล้า
66 นางสารภี ศรีเนตร์
67 น.ส.บุญรอด กลัดทอง
68 นายบุญรอด สาระพันธ์
69 นายอิสระ ฤทธิ์ศร
70 น.ส.นารี เสนาพันธ์ (เสียสิทธิ)
71 นางมยุรี แพงพงษ์มา
72 นายธงชัย แพงพงษ์มา
73 น.ส.จำเนียร ชายทวีป
74 นายอรรถพล ปรีชาสถิตย์
75 น.ส.โสภา แซ่ก๊วย
76 น.ส.วรจิต บุญกอง
77 นางกัญญาพัชร แก้ววิไล
78 นางอัญชลี ปรีชาสถิตย์
79 นายปราสาท บุญทองดี
80 นายไมตรี แก้ววิไล
81 นายชัยยา สมนึก
82 นายสมร นามเจริญ
83 นางสุพิศ แก่นทองแดง
84 นายบอกษา แก้ววาสิงห์ (เสียสิทธิ)
85 นายทรัพย์ ชมภูทอง
86 นางมนทา รุ่งเรือง
87 นางจำนงค์ ภาษี
88 นางบุญทัน เชื้อชัย
89 นายวันชัย ประสพคุณ
90 นายทวีศักดิ์ เสาสุวรรณ
91 นายบุญมี แพงทรัพย์
92 น.ส.ธีราภรณ์ รุ่งเรือง
93 นายวินัย ประสพคุณ
94 นางรัชนี สายแวว
95 น.ส.แดง ผิวทอง
96 นางสง่า เสาสุวรรณ
97 นางบัวสอน มรดก
98 นายมะสกรี มะมิง
99 นายโมฮำหมัดรุสลัน มูสะ
100 น.ส.มนันแสง จะโต๊ะ (เสียสิทธิ)
101 นายยุทธเดช เมธวลี (เสียสิทธิ)
102 น.ส.อรวรรณ สุขเยาว์
103 น.ส.สมโชค นาคแก้ว

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท