พรรคไทยสร้างสรรค์

พรรคไทยสร้างสรรค์ นโยบายพรรคไทยสร้างสรรค์
พรรค
: ไทยสร้างสรรค์

จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

หัวหน้าพรรค : นายวิษณุภตฆ์ พีรเจริญวงส์ (เลขาธิการพรรครักษาการแทน)

นโยบายพรรค
1. ให้ความรู้เรื่อง “ประชาธิปไตย” แก่เยาวชน
2. สร้างค่านิยมที่ดีกับผู้นำกลุ่มต่างๆ
3. ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับเยาวชน
4. สร้างบุคคลตัวอย่างในด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน ฯลฯ

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างสรรค์
1. นายเจตนรินท์ เปี่ยมราศรี
2. นายเอกราช เจียมอุย
3. นายเอกฉัตร ชูชื่นกลิ่น
4. น.ส.พิชานันท์ จงใจสิทธิ์ (เสียสิทธิ)

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท