พรรคเพื่อนเกษตรไทย

พรรคเพื่อนเกษตรไทย นโยบายพรรคเพื่อนเกษตรไทย
พรรค :
เพื่อนเกษตรไทย

จำนวนผู้สมัคร : 23 คน

หัวหน้าพรรค : นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

นโยบายพรรค
1. ปลดหนี้ให้ชาวไร่ชาวนา
2. คนชรามีเงินเดือน
3. ประกันราคาพืชผล
4. ประชาชนรักษาพยาบาลฟรี
5. เกษตรกร 60 ปี มีบำนาญ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อนเกษตรไทย
1. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
2. นายสุภลศักดิ์ สุขเจริญวงศ์
3. นายจิรัฎฐ์ สันติวงษ์สกุล
4. นายวิเชียร เจียระธรรม
5. นายพงษ์พิพัฒน์ เกษมศรี
6. นายสำอาง แก้วประดับ
7. นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ
8. นายบุญรวี ยมจินดา
9. นายวิชัย เกียรติสามีภักดิ์
10. น.ส.กมลวรรณ สุขขำ
11. นางพาณิภัค ราชวัง
12. น.ส.นฤมล สุขขำ
13. นายธีร์บุษย์กจร ก้อนคำ
14. นายประยูร ชาญวิทยา
15. นายอครกร แดงงาม
16. น.ส.ชญาณุช พุ่มสอาด
17. นายธนทร ทวีโภค
18. นายอุดร จำปางาม
19. นายสุดใจ หมื่นสา
20. น.ส.ชัชรัญช์ ทองสุข
21. นายภารินทร์ ทรัพย์สมาน (ไม่เป็นสมาชิกพรรค) (เสียสิทธิ)
22. นายศุภกิจ ชวนะสุนทร
23. นายจำนงค์ เจริญสุข

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท