พรรคพลังชล

พรรคพลังชล นโยบายพรรคพลังชล
พรรค :
พลังชล

จำนวนผู้สมัคร : 18 คน

หัวหน้าพรรค : รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

นโยบายพรรค
1. มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอำนาจ
2. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม-ส่งออก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการสาธารณสุข การกีฬาอาชีพ
3. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ปราบปรามยาเสพติด
4. ส่งเสริมคุณภาพครูพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบโลจิสติคส์
5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังชล
1.นายสันต์ศักดิ์ งามพิเชษฐ์
2.นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
3.นายสุระ เตชะทัต
4.นายเชาว์ มณีวงศ์
5.น.พ.จรุง อุคพัชญ์สกุล
6.นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร
7.นายปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม
8.นายธัชชัย ชื่นชม
9.นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิสิทธิ์
10.นายเฉลิม อุดมศิลป์
11.นายธนเทพ หงษ์สายพิน
12.นายธนพนธ์ วิสาสุวงศ์
13.นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงษ์
14.นายชลภูมิ พุทธา
15.นายเฉลิมชัย กังสนันท์
16.นายสมศักดิ์ อัครโยธินกุล
17.น.ส.วันเพ็ญ เตียวลักษณ์
18.นายอภิชาติ สัจจะโชคธรรม

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท